Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo2Power S. A. w dniu 18 lipca 2017 r. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

18-07-2017 16:09:37 | Bieżący | EBI | 14/2017
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo2Power S.A. odbytym w dniu 18 lipca 2017 r. posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym zgromadzeniu:
1. Radosław Wacław Bartoszewski, któremu przysługiwało 550 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 100 % w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 2,75 % ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu