Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o odstąpieniu od przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71Media Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

27-07-2017 15:52:14 | Bieżący | EBI | 13/2017
Zarząd Spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r. („ZWZ”), na którym po rozpatrzeniu Pkt 9 lit. h) porządku obrad ZWZ dotyczącego udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Emitenta absolutoriów z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, zarządzono przerwę w obradach i którego obrady miały być wznowione w dniu 27 lipca 2017 r., o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego EBI nr 11/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., z uwagi na nieobecność żadnego z akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ obrady ZWZ nie zostały wznowione w wyznaczonym dniu.

Wskutek powyższego, odstąpiono od rozpatrzenia Pkt 9 lit. i) porządku obrad dotyczącego zmian w Radzie Nadzorczej Spółki oraz wszystkich dalszych punktów przewidzianego porządku obrad ZWZ. Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż treść skutecznie podjętych uchwał przez ZWZ do czasu ogłoszenia przerwy przekazana została przez Emitenta w załączeniu do treści raportu bieżącego EBI nr 12/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 6a), 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Żurkowski - Prezes Zarządu