Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

10-08-2017 14:40:51 | Bieżący | EBI | 16/2017
W uzupełnieniu raportu nr 15/2017 z 4 sierpnia 2017 r. Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584452, informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2017 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, Pana Jacoba Rokusa Brouwera (dalej „Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące uzupełnia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2017 r. o następującą sprawy:
1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki Termo2Power S.A. informacji o aktywności Spółki - przedstawienie pisemnych umów z kontrahentami, o których Zarząd informował w opublikowanych komunikatach bieżących.
W przesłanym żądaniu wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Akcjonariusz wskazał następujące uzasadnienie dla umieszczenia sprawy w porządku obrad:

Zapoznanie akcjonariatu z postępem prac mających wpływ na kondycję Spółki. Uwiarygodnienie informacji podawanych w komunikatach bieżących Spółki.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki Termo2Power S.A. informacji o aktywności Spółki - przedstawienie pisemnych umów z kontrahentami, o których Zarząd informował w opublikowanych komunikatach bieżących.
7. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z wnioskiem, dodatkowy punkt obrad, nie będzie wiązał się z podjęciem uchwał przez Walne Zgromadzenie.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

Ogloszenie_o_NWZA_T2P_31_08_2017_UZUPEŁNIONE