Raporty Spółek ESPI/EBI

Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia Spółki portfelowej GREMPCO S.A. (CIAT Sp. z o.o.) przed wytoczeniem powództwa przeciw mBank S.A. Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

12-08-2017 20:09:05 | Bieżący | EBI | 13/2017
Zarząd Spółki GREMPCO S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 10-08-2017 r. do Spółki wypłynęła informacja o postanowieniu z dnia 17 lipca 2017 roku wydanym przez Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy sygn. akt X GCo 135/17, mocą którego Sąd postanowił:

1. Zabezpieczyć roszczenie niepieniężne spółki portfelowej GREMPCO S.A. tj. CIAT Spółki z o.o. w Konstantynowie Łódzkim przed wytoczeniem powództwa przeciwko obowiązanej mBanku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci:

a) bankowego tytułu egzekucyjnego nr 95/DRW/2014 wystawionego przez mBank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie dnia 27 października 2014 roku na kwotę 1.106.510,40 zł zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XII Wydział Gospodarczy z dnia 14 listopada 2014 r., sygn. akt XII GCo 585/14;

b) Bankowego tytułu egzekucyjnego nr 42/DRW/15 wystawionego przez mBank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie dnia 11 maja 2015 roku na kwotę 8.604.143,72 zł zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XII Wydział Gospodarczy z dnia 28 lipca 2015 r., sygn. akt. XII GCo 261/15;

poprzez zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych na podstawie wskazanych tytułów wykonawczych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusza Kuźniak pod sygn. akt Km 3571/16 oraz Km 251/17, połączonych do wspólnego rozpoznania postanowieniem z dnia 16 marca 2017 r. pod sygnaturą Km 3571/16,

2. Wyznaczyć stronie uprawnionej CIAT Spółce z o.o. w Konstantynowie Łódzkim dwutygodniowy termin liczony od dnia doręczenia postanowienia do wytoczenia powództwa przeciwko mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowych tytułów egzekucyjnych - pod rygorem upadku zabezpieczenia z punktu 1 postanowienia.


GREMPCO S.A. informowała o wszczęciu egzekucji przez Komornika Sądowego na wniosek mBank na podstawie Bankowego tytułu egzekucyjnego sygn. akt 42/DRW/15 oraz nr 95/DRW/2014 w raporcie nr 3/2017 przekazanym systemem EBI w dniu 15-05-2017 (strona 37).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu