Raporty Spółek ESPI/EBI

Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia Spółki portfelowej GREMPCO S.A. (CIAT Sp. z o.o.) przed wytoczeniem powództwa przeciw mBank S.A. GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016)

13-08-2017 10:45:13 | Bieżący | ESPI | 7/2017
oRB_ASO: Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia Spółki portfelowej GREMPCO S.A. (CIAT Sp. z o.o.) przed wytoczeniem powództwa przeciw mBank S.A.

PAP
Data: 2017-08-13

Firma: GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-13
Skrócona nazwa emitenta
GREMPCO S.A.
Temat
Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia Spółki portfelowej GREMPCO S.A. _CIAT Sp. z o.o._ przed wytoczeniem powództwa przeciw mBank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki GREMPCO S.A. _dalej: "Emitent"_ informuje, że w dniu 10-08-2017 r. do Spółki wypłynęła informacja o postanowieniu z dnia 17 lipca 2017 roku wydanym przez Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy sygn. akt X GCo 135/17, mocą którego Sąd postanowił:

1. zabezpieczyć roszczenie niepieniężne spółki portfelowej GREMPCO S.A. tj. CIAT Spółki z o.o. w Konstantynowie Łódzkim przed wytoczeniem powództwa przeciwko obowiązanej mBanku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci:

a_ bankowego tytułu egzekucyjnego nr 95/DRW/2014 wystawionego przez mBank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie dnia 27 października 2014 roku na kwotę 1.106.510,40 zł zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XII Wydział Gospodarczy z dnia 14 listopada 2014 r., sygn. akt XII GCo 585/14;

b_ bankowego tytułu egzekucyjnego nr 42/DRW/15 wystawionego przez mBank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie dnia 11 maja 2015 roku na kwotę 8.604.143,72 zł zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XII Wydział Gospodarczy z dnia 28 lipca 2015 r., sygn. akt. XII GCo 261/15;
poprzez zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych na podstawie wskazanych tytułów wykonawczych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusza Kuźniak pod sygn. akt Km 3571/16 oraz Km 251/17, połączonych do wspólnego rozpoznania postanowieniem z dnia 16 marca 2017 r. pod sygnaturą Km 3571/16,

2. wyznaczyć stronie uprawnionej CIAT Spółce z o.o. w Konstantynowie Łódzkim dwutygodniowy termin liczony od dnia doręczenia postanowienia do wytoczenia powództwa przeciwko mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowych tytułów egzekucyjnych - pod rygorem upadku zabezpieczenia z punktu 1 postanowienia. GREMPCO S.A. informowała o wszczęciu egzekucji przez Komornika Sądowego na wniosek mBank na podstawie Bankowego tytułu egzekucyjnego sygn. akt 42/DRW/15 oraz nr 95/DRW/2014 w raporcie nr 3/2017 przekazanym systemem EBI w dniu 15-05-2017 _strona 37_.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GREMPCO S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
72-100 Łozienica
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Prosta 2A
_ulica_ _numer_
+48 _91_ 432 35 00 +48 _91_ 432 35 36
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
856-182-73-62 320833399
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-13 Roman Jędrzejewski Prezes Zarządu Roman Jędrzejewski


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta GREMPCO S.A.
Tytul Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia Spółki portfelowej GREMPCO S.A. (CIAT Sp. z o.o.) przed wytoczeniem powództwa przeciw mBank S.A.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 72-100
Miasto Łozienica
Ulica Prosta
Nr 2A
Tel. +48 (91) 432 35 00
Fax +48 (91) 432 35 36
e-mail
NIP 856-182-73-62
REGON 320833399
Data sporzadzenia 2017-08-13
Rok biezacy 2017
Numer 7
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.