Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu nr 18/2017 ? Rezygnacja Prezesa Zarządu APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

11-10-2017 17:36:49 | Bieżący | EBI | 20/2017
Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu autorstwa Pana Andrzeja Lisa nr 18/2017 z dnia 21 września 2017 r. informującego o jego rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Spółki mającej jakoby miejsce z dniem 21 września 2017 r., niniejszym informuje, co następuje:

W dniu 10 października 2017 r., w wyniku rozpoznania wniosku Emitenta z dnia 11 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu wydał postanowienie o zmianie wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obejmujące wykreślenie Pana Andrzeja Lisa jako Prezesa Zarządu Spółki i wpisaniu w to miejsce Pana Piotra Leszczyńskiego. Ponadto Sąd rejestrowy ujawnił zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki mające miejsce po dniu 29 czerwca 2017 r. Wydając w/w postanowienie Sąd rejestrowy uznał za ważne i skuteczne uchwały Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 11 sierpnia 2017 r. o odwołaniu Pana Andrzeja Lisa z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta i powołaniu na tę funkcję Pana Piotra Leszczyńskiego. Tym samym bezskuteczna było oświadczenie Pana Andrzeja Lisa z dnia 21 września 2017 r. o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta albowiem decyzją Rady Nadzorczej Emitenta Pan Andrzej Lis zaprzestał pełnienia tej funkcji z dniem 11 sierpnia 2017 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu