Raporty Spółek ESPI/EBI

: Podjęcie przez Zarząd Spółki zamiaru nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

23-11-2017 17:40:57 | Bieżący | EBI | 37/2017
Spółka GRAPHIC S.A. niniejszym informuje, że Spółka podjęła decyzję o zamiarze nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, realizującego działalność związaną z realizacją projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków w kraju od Spółki WOLFS CORPORATION S.A. Zarząd Emitenta uznał tę decyzję za istotną z uwagi na jej potencjalny wpływ na sytuację majątkową i finansową Emitenta. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż niezwłocznie podejmie działania zmierzające do realizacji transakcji nabycia, o wynikach której poinformuje w kolejnych raportach bieżących.
Postawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  • Michał Krzyżanowski - Prezes Zarządu