Raporty Spółek ESPI/EBI

Podjęcie przez Zarząd Spółki zamiaru nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa GRAPHIC S.A. (PLGRPHC00016)

24-11-2017 12:10:52 | Bieżący | ESPI | 15/2017
oRB_ASO: Podjęcie przez Zarząd Spółki zamiaru nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

PAP
Data: 2017-11-24

Firma: GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-24
Skrócona nazwa emitenta
GRAPHIC S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd Spółki zamiaru nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Spółka GRAPHIC S.A. niniejszym informuje, że Spółka podjęła decyzję o zamiarze nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, realizującego działalność związaną z realizacją projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków w kraju od Spółki WOLFS CORPORATION S.A. Zarząd Emitenta uznał tę decyzję za istotną z uwagi na jej potencjalny wpływ na sytuację majątkową i finansową Emitenta. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż niezwłocznie podejmie działania zmierzające do realizacji transakcji nabycia, o wynikach której poinformuje w kolejnych raportach bieżących.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GRAPHIC S.A. Media _med_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-105 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Węglowa 7
_ulica_ _numer_
032 254 97 73 032 254 97 73
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
634 277 35 30
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
Symbol Emitenta GRAPHIC S.A.
Tytul Podjęcie przez Zarząd Spółki zamiaru nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Sektor Media (med)
Kod 40-105
Miasto Katowice
Ulica Węglowa
Nr 7
Tel. 032 254 97 73
Fax 032 254 97 73
e-mail
NIP 634 277 35 30
REGON
Data sporzadzenia 2017-11-24
Rok biezacy 2017
Numer 15
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.