Raporty Spółek ESPI/EBI

Rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa GRAPHIC S.A. (PLGRPHC00016)

27-11-2017 13:17:57 | Bieżący | ESPI | 16/2017
oRB_ASO: Rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

PAP
Data: 2017-11-27

Firma: GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-27
Skrócona nazwa emitenta
GRAPHIC S.A.
Temat
Rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej: "Emitent" lub "Spółka"_ niniejszym informuje, że rozpoczął działania zmierzające do nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa _ZCP_, o których Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 15/2017, polegające na podjęciu przez Zarząd Spółki uchwały o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, którego przedmiotem obrad będzie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz o zaoferowaniu nowo wyemitowanych akcji spółce WOLFS CORPORATION S.A. z siedzibą w Chorzowie, w zamian za wkład niepieniężny w postaci wyżej wymienionej ZCP.
Spółka WOLFS CORPORATION S.A., w ramach ZCP, o którym mowa powyżej, prowadzi działalność głównie w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, jak również wykonania robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, a także wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Działalność spółki WOLFS CORPORATION S.A. w ramach ZCP jest prowadzona od 2007 roku.
W skład aportu wchodzić będą: 3 nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami wielorodzinnymi, udział wynoszący 927/1152 części w prawie własności nieruchomości oraz pozostałe środki trwałe _komputer, zestaw meblowy, środki niskocenne_, należności krótkoterminowe _w szczególności z tytułu czynszów i opłat za media_, 15.000 sztuk akcji w spółce WOLFS Fundusz Private Equity S.A. z siedzibą w Katowicach, 479.166 sztuk akcji w spółce Perfect Hair Clinic S.A. z siedzibą w Katowicach, 140.894 sztuk akcji w spółce TELECARE S.A. z siedzibą w Zawierciu, zobowiązania długoterminowe wynikające z zawartej przez spółkę umowy kredytowej, zobowiązania krótkoterminowe _obejmujące w szczególności zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, otrzymanych zaliczek, podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń oraz wynagrodzeń pracowniczych_ oraz inne elementy _pracownicy, klienci, dostawcy_.
Zorganizowana część przedsiębiorstwa wykazuje średnioroczne przychody ze sprzedaży towarów i produktów w latach 2014-17 na poziomie 383.000 zł _nie licząc przychodów z pozostałej działalności operacyjnej_, zaś prognoza na lata 2017-22 zakłada osiągnięcie średniorocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów oraz towarów na poziomie ok. 1.275.000 zł _nie licząc przychodów z pozostałej działalności operacyjnej_.
Wartość rynkowa ZCP, wyliczona przy zastosowaniu metody skorygowanych aktywów netto i metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych, dokonanej przez niezależnego biegłego rewidenta, stanowi średnią arytmetyczną wyników wyceny uzyskanych w podejściu majątkowym i dochodowym, wynosi: 5.455.000 zł.
Obecnie trwają rozmowy ze zbywcą – spółką WOLFS CORPORATION S.A., które mają na celu ustalenie ostatecznych warunków nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w niniejszym raporcie bieżącym.
Zarząd Emitenta uznał powyższe informacje za istotne z uwagi na ich potencjalny wpływ na sytuację majątkową i finansową Emitenta. Przejęcie ZCP prowadzącego rentowną działalność we wskazanym wyżej obszarze, przy jednocześnie przyjętej przez Zarząd nowej strategii Spółki zakładającej zmianę profilu _przedmiotu_ jej działalności na działalność związaną z inwestowaniem środków własnych oraz środków inwestorów zewnętrznych na szeroko pojętym rynku nieruchomości, a także na działalność w zakresie innowacji i nowych technologii, przyczyni się do stworzenia alternatywnych wobec innych inwestycji możliwości lokowania środków w sposób bardziej bezpieczny, zapewniający przy tym ponadprzeciętne zyski. Nabycie ZCP pozwoli zatem na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału finansowego Spółki, w konsekwencji czego Spółka może zwiększyć swoje przychody. Wartością dodaną dla Spółki będzie też baza nowych klientów, z którymi zbywca posiada podpisane umowy o współpracę, oraz doświadczona kadra pracownicza.

Podstawa prawna: art. 7 rozporządzenia MAR.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GRAPHIC S.A. Media _med_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-105 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Węglowa 7
_ulica_ _numer_
032 254 97 73 032 254 97 73
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
634 277 35 30
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
Symbol Emitenta GRAPHIC S.A.
Tytul Rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Sektor Media (med)
Kod 40-105
Miasto Katowice
Ulica Węglowa
Nr 7
Tel. 032 254 97 73
Fax 032 254 97 73
e-mail
NIP 634 277 35 30
REGON
Data sporzadzenia 2017-11-27
Rok biezacy 2017
Numer 16
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.