Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy o świadczenie usług promocyjnych z NEUCA S.A. TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. (PLTLMDC00018)

28-11-2017 13:14:37 | Bieżący | ESPI | 25/2017
oRB_ASO: Zawarcie umowy o świadczenie usług promocyjnych z NEUCA S.A.

PAP
Data: 2017-11-28

Firma: TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-28
Skrócona nazwa emitenta
TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie umowy o świadczenie usług promocyjnych z NEUCA S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w dniu 11 listopada 2017 r. Spółka zawarła z firmą NEUCA S.A. _"NEUCA"_ umowę o świadczenie przez Emitenta na rzecz NEUCA usług w zakresie promocji produktu i/lub marki Klienta NEUCA w ramach usługi świadczonej przez Spółkę pod nazwą Narodowy Program Teleopieki Kardiologicznej _"NPTK", "Program"_ – dalej zwaną "Umową".

Emitent zobowiązał się w ramach Umowy do promocji jednej z marek klienta NEUCA w ramach pakietu obejmującego 1500 zestawów NPTK, wysyłanych przez Emitenta do swoich klientów. Za świadczoną usługę w ramach Umowy Emitent uzyska wynagrodzenie w kwocie 50.000,00 zł netto. Zarząd Emitenta wyraża jednak przekonanie, że współdziałanie z NEUCA przy projekcie NPTK będzie w dalszym ciągu rozwijane, a zawarta Umowa stanowi początek obiecującej współpracy. Zawarta Umowa jednocześnie jest efektem m.in. przeprowadzonych w minionych miesiącach projektów pilotażowych, o których Emitent informował w ramach raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.

Umowa ulegnie rozwiązaniu po wywiązaniu się przez Strony ze wszelkich zobowiązań wynikających z jej zapisów. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Zarząd Emitenta zamierza nie tylko kontynuować, ale i rozszerzać istniejącą synergiczną współpracę z NEUCA, licząc, że skala i zakres działalności NEUCA oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej NEUCA istotnie przyczynią się do zdynamizowania wzrostu wartości Spółki w perspektywie kolejnych kwartałów i lat.

Narodowy Program Teleopieki Kardiologicznej to ogólnopolskie przedsięwzięcie o charakterze edukacyjno-profilaktyczno-społecznym adresowane do osób cierpiących na choroby układu sercowonaczyniowego. W ramach NPTK osoby cierpiące na choroby układu sercowo-naczyniowego mogą skorzystać nieodpłatnie z innowacyjnej Teleopieki Kardiologicznej. Program jest realizowany przez Emitenta we współpracy z Patronem Honorowym _Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia_ oraz Partnerami - wybranymi podmiotami leczniczymi, które zapraszają do udziału w nim swoich pacjentów. Udział w NPTK jest nieodpłatny i trwa przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie uczestnikom Programu oferowana jest usługa komercyjna.

NEUCA S.A. to wiodący podmiot na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków, który równolegle rozwija synergiczne działalności. NEUCA posiada pozycję eksperta w wielu ściśle współpracujących w ramach rynku zdrowia segmentach: handlu hurtowym, produkcji farmaceutyków, marketingu, logistyce, zarządzaniu siecią przychodni lekarskich, badaniach klinicznych, telemedycynie, informatyce, reklamie i mediach. Neuca Med Sp. z o.o., podmiot zależny od NEUCA, posiada 24% udziałów w kapitale zakładowym Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-142 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Modelarska 12
_ulica_ _numer_
+48 _32_ 376 14 55 +48 _32_ 376 14 59
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-28 Szymon Bula Prezes Zarządu
2017-11-28 Łukasz Bula Członek Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.
Tytul Zawarcie umowy o świadczenie usług promocyjnych z NEUCA S.A.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-142
Miasto Katowice
Ulica Modelarska
Nr 12
Tel. +48 (32) 376 14 55
Fax +48 (32) 376 14 59
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2017-11-28
Rok biezacy 2017
Numer 25
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.