Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiązanie spółki Telemedyczne Systemy Informatyczne Sp. z o.o. TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. (PLTLMDC00018)

29-11-2017 17:28:47 | Bieżący | ESPI | 27/2017
oRB_ASO: Zawiązanie spółki Telemedyczne Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

PAP
Data: 2017-11-29

Firma: TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-29
Skrócona nazwa emitenta
TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.
Temat
Zawiązanie spółki Telemedyczne Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w dniu 28 listopada 2017 r. Emitent wraz z MG Group S.A. w organizacji _"MG", razem zwani dalej "Wspólnikami"_ dokonał zawiązania spółki pod nazwą Telemedyczne Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _"TSI"_. Zgodnie z zawartą umową spółki _"Umowa"_ kapitał zakładowy TSI wynosi 10.000 PLN i dzieli się na 100 udziałów, a każdy ze Wspólników objął odpowiednio po 50 udziałów w kapitale zakładowym TSI o wartości nominalnej 5.000 PLN i pokrył je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 5.000 PLN.

Wspólnicy zgodnie postanowili powołać pierwszy Zarząd spółki TSI w osobach:
1. Tomasz Kościelny – Prezes Zarządu,
2. Łukasz Bula – Członek Zarządu.

Jednocześnie powołano Radę Nadzorczą I kadencji składającą się z 3 osób, w tym po jednym przedstawicielu każdego ze Wspólników oraz jednym przedstawicielu dodatkowym Emitenta, przy akceptacji ze strony MG. Członkami Rady Nadzorczej zostali:
1. Tomasz Dąbrowski _ze strony Emitenta_, pełniący również m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Telemedycyny w NEUCA S.A.
2. Michał Chabowski _ze strony MG_, pełniący również m.in. funkcję Członka Zarządu Rubicon Partners Ventures Sp. z o.o.
3. Krzysztof Szalwa _ze strony Emitenta, przy akceptacji MG_, pełniący również m.in. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Telemedycyny Polskiej S.A.

Głównym przedmiotem działalności TSI będzie realizacja zadań określonych w Umowie Inwestycyjnej zawartej przez Emitenta z MG, o której Emitent informował w raporcie bieżącym
nr 26/2017.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-142 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Modelarska 12
_ulica_ _numer_
+48 _32_ 376 14 55 +48 _32_ 376 14 59
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-29 Szymon Bula Prezes Zarządu
2017-11-29 Łukasz Bula Członek Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.
Tytul Zawiązanie spółki Telemedyczne Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-142
Miasto Katowice
Ulica Modelarska
Nr 12
Tel. +48 (32) 376 14 55
Fax +48 (32) 376 14 59
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2017-11-29
Rok biezacy 2017
Numer 27
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.