Raporty Spółek ESPI/EBI

Zbycie udziałów w spółce zależnej GRAPHIC S.A. (PLGRPHC00016)

29-11-2017 19:31:35 | Bieżący | ESPI | 18/2017
oRB_ASO: Zbycie udziałów w spółce zależnej

PAP
Data: 2017-11-29

Firma: GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-29
Skrócona nazwa emitenta
GRAPHIC S.A.
Temat
Zbycie udziałów w spółce zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Graphic S.A., w nawiązaniu do raportu EBI nr 20/2017 z dnia 04.10.2017r. informuje, iż w dniu 10 października 2017 roku Spółka zawarła umowę sprzedaży 21.500 udziałów, stanowiących 100% w kapitale zakładowym spółki pod firmą Graphic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000666183, REGON 366726740, NIP 6342889801, za łączną cenę 1.075.000 zł _jedne milion siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych_ na rzecz Pana Tomasza Mola. Termin płatności określony został na 30 dni od daty zawarcia umowy, przeniesienie udziałów nastąpiło z chwilą zwarcia umowy.

Emitent informuje, że udziały Graphic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach ujęte były księgach Emitenta w wartości 936 812,88 zł i z uwagi na swoją wartość, stanowiły znaczące aktywa Spółki. Dokonana sprzedaż będzie miała wpływ na wynik finansowy w przyszłym okresie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GRAPHIC S.A. Media _med_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-105 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Węglowa 7
_ulica_ _numer_
032 254 97 73 032 254 97 73
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
634 277 35 30
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
Symbol Emitenta GRAPHIC S.A.
Tytul Zbycie udziałów w spółce zależnej
Sektor Media (med)
Kod 40-105
Miasto Katowice
Ulica Węglowa
Nr 7
Tel. 032 254 97 73
Fax 032 254 97 73
e-mail
NIP 634 277 35 30
REGON
Data sporzadzenia 2017-11-29
Rok biezacy 2017
Numer 18
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.