Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja angielskiej spółki zależnej od emitenta GRAPHIC S.A. (PLGRPHC00016)

04-12-2017 11:28:47 | Bieżący | ESPI | 19/2017
oRB_ASO: Rejestracja angielskiej spółki zależnej od emitenta

PAP
Data: 2017-12-04

Firma: GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-04
Skrócona nazwa emitenta
GRAPHIC S.A.
Temat
Rejestracja angielskiej spółki zależnej od emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Graphic S.A. informuje, iż dokonana została rejestracja angielskiej spółki zależnej Emitenta. Spółka zarejestrowana została pod nazwą Wolfs Technology PLC, numer rejestrowy 11029879, kapitał zakładowy 1 GBP. Emitent jest wyłącznym założycielem spółki.W najbliższym czasie Zarząd Graphic S.A. planuje podwyższyć kapitał zakładowy spółki Wolfs Technology PLC do kwoty 100.000 GBP oraz ubiegać się o wpis do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi _rejestr ASI_ prowadzony przez Financial Conduct Authority.Rejestracja spółki zależnej w Wielkiej Brytanii ma na celu ekspansję na rynku brytyjskim. Wolfs Technology plc ma działać jako fundusz typu private equity _venture capital_ oferujący kapitał dla spółek z branży nowych technologii. Emitent w przeciągu 2-5 lat, planuje pozyskać za pośrednictwem Wolfs Technology plc portfel inwestycyjny o wartości 30 mln GBP.Zarząd Graphic S.A. informować będzie o kolejnych etapach realizacji powyższych zamierzeń w odrębnych raportach.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GRAPHIC S.A. Media _med_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-105 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Węglowa 7
_ulica_ _numer_
032 254 97 73 032 254 97 73
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
634 277 35 30
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
Symbol Emitenta GRAPHIC S.A.
Tytul Rejestracja angielskiej spółki zależnej od emitenta
Sektor Media (med)
Kod 40-105
Miasto Katowice
Ulica Węglowa
Nr 7
Tel. 032 254 97 73
Fax 032 254 97 73
e-mail
NIP 634 277 35 30
REGON
Data sporzadzenia 2017-12-04
Rok biezacy 2017
Numer 19
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.