Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzone Zmiany Statutu podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE z dnia 13 grudnia 2017 HYDROPRESS SE (GB00B42V2T10)

14-12-2017 15:30:10 | Bieżący | EBI | 20/2017
Rada Administrująca Hydropress SE (‘Emitent’) informuje, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE w dniu 13 grudnia 2017 roku zostały podjęte następujące zmiany Statutu Spółki:

1.
zmiana § 6 Statutu

Dotychczasowe brzemiennie :
§ 6 Kapitał spółki
1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 547,743.60 EUR i nie więcej niż 1,695,342.06 EUR.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 9.129.059 (dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0.06 EUR każda;
b) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 19.126.642 (dziewiętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0.06 EUR każda.
3. Akcje serii A zostają objęte za wkłady pieniężne i zostaną w całości opłacone przed zarejestrowaniem Spółki.”


Nowe brzmienie:
„§6 Kapitał Spółki
1. kapitał zakładowy spółki wynosi ni mniej niż 1.080.719 EUR (milion osiemdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście euro siedemdziesiąt sześć centów) i nie więcej ni 1.147.598,40 (milion sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem euro czterdzieści centów).
2. Kapitał zakładowy dzieli się się na nie mniej niż 18.011.997 i nie więcej ni 19.126.640 akcji o wartości nominalnej 0,06 EUR (sześć centów) każda, w tym:
a) 9.129.059 (dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A
b) 8.882.937 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji imiennych serii B
c) nie mnie niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.114.644 (milion sto czternaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C
3. Akcje serii A zostają objęte za wkłady pieniężne i zostaną w całości opłacone przed zarejestrowaniem Spółki”


Podstawa Prawna
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznik nr 3 Regulaminu ASO

  • Bartłomiej Herodecki - Dyrektor Wykonawczy