Raporty Spółek ESPI/EBI

Opinia biegłego rewidenta o wycenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa WOLFS CORPORATION S.A. oraz opinia Zarządu Spółki GRAPHIC S.A. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

18-12-2017 18:13:08 | Bieżący | EBI | 40/2017
Zarząd Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje w załączeniu opinię biegłego rewidenta o wycenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa WOLFS CORPORATION S.A. z siedzibą w Chorzowie wraz z załącznikami oraz opinię Zarządu Spółki GRAPHIC S.A. uzasadniającą przyczyny pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 pkt. 3 i 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Michał Krzyżanowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Oszacowanie wartości WOLFS CORPORATION

OPERAT Chorzów, ul 3-go Maja 47

OPERAT Chorzów, ul Hutnicza 2

OPERAT Chorzów, ul Truchana 31

OPERAT SZACUNKOWY - Katowice, ul. Franciszkańska 31

OPERAT SZACUNKOWY - Katowice, ul. Panewnicka 360

Wycena środków trwałych Wolfs Corporation S.A.

Graphic opinia zarządu - pozbawienie prawa poboru