Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy pożyczki z NEUCA SA. TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. (PLTLMDC00018)

22-12-2017 11:27:12 | Bieżący | ESPI | 31/2017
oRB_ASO: Zawarcie umowy pożyczki z NEUCA SA.

PAP
Data: 2017-12-22

Firma: TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-22
Skrócona nazwa emitenta
TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie umowy pożyczki z NEUCA SA.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w dniu 21.12.2017r. Spółka powzięła informację o zawarciu umowy pożyczki _"Umowa"_ pomiędzy Emitentem, jako Pożyczkobiorcą, oraz spółką NEUCA S.A. _"Neuca"_ jako Pożyczkodawcą _razem zwani "Stronami"_, na kwotę 300.000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie rynkowym. Emitent zobowiązał się do zwrotu Pożyczkodawcy kwoty pożyczki jednorazowo w terminie do dnia 31 marca 2018 roku. Odsetki będą płatne miesięcznie, z dołu na koniec danego miesiąca kalendarzowego.

Umowa pożyczki nie zawiera warunków zawieszających, jak również nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Emitent zamierza przeznaczyć środki pozyskane w ramach pożyczki na rozwój kanałów dystrybucji swoich usług.

Emitent nie wyklucza możliwości wcześniejszej spłaty pożyczki, w szczególności po objęciu akcji Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym w granicach kapitału docelowego przez spółkę Neuca Med Sp. z o.o., podmiot zależny od Neuca. Zmianę statutu przewidującą możliwość podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do emisji akcji zwykłych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 318.000 zł Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałą nr 5 w dniu 6 grudnia 2017 r. _raport bieżący nr 15/2017_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-560 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Ligocka 103
_ulica_ _numer_
+48 _32_ 376 14 55 +48 _32_ 376 14 59
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-22 Szymon Bula Prezes Zarządu
2017-12-22 Łukasz Bula Członek Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.
Tytul Zawarcie umowy pożyczki z NEUCA SA.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-560
Miasto Katowice
Ulica Ligocka
Nr 103
Tel. +48 (32) 376 14 55
Fax +48 (32) 376 14 59
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2017-12-22
Rok biezacy 2017
Numer 31
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.