Raporty Spółek ESPI/EBI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Graphic S.A. z dnia 22.12.2017 r. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

22-12-2017 18:54:49 | Bieżący | EBI | 41/2017
Zarząd Spółki Graphic S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22.12.2017r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek akcjonariusza Pana Leszka Forytty, podjęło uchwałę objętą pkt. 9 porządku obrad, której przedmiotem było przyjęcie tekstu jednolitego statutu spółki. Zmienione paragrafy statutu oraz tekst jednolity zostaną podane do publicznej informacji w odrębnym komunikacie.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Graphic S.A. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 19 stycznia 2018r. o godz. 10.00. w Kancelarii Notarialnej Notariusz Mirosław Szura przy ul. Granicznej 29/102, 40-017 Katowice

Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach ? Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2, pkt. 6, pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


  • Michał Krzyżanowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

GRAPHIC- nzw z 22.12.2017 r