Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki GRAPHIC S.A. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

22-12-2017 18:58:12 | Bieżący | EBI | 42/2017
Zarząd Graphic S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

Zmianie uległ § 1 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

"§1

1. Spółka akcyjna, zwana dalej ?Spółką? będzie prowadziła działalność pod firmą: Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skróconej firmy Wolfs Technology Fund S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

3. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.

4. Spółka może prowadzić działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

5. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami."


Nowe brzmienie:

"§1

1. Spółka akcyjna, zwana dalej ?Spółką? będzie prowadziła działalność pod firmą: Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skróconej firmy Wolfs Technology Fund S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

3. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.

4. Spółka może prowadzić działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

5. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami."

W załączeniu Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: par. 4 ust. 2 pkt b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Michał Krzyżanowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ