Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie Umowy Pożyczki GRAPHIC S.A. (PLGRPHC00016)

19-01-2018 21:45:07 | Bieżący | ESPI | 2/2018
oRB_ASO: Zawarcie Umowy Pożyczki

PAP
Data: 2018-01-19

Firma: GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-19
Skrócona nazwa emitenta
GRAPHIC S.A.
Temat
Zawarcie Umowy Pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Graphic S.A. informuje, iż w dniu 19 stycznia 2018r. Spółka zawarła umowę pożyczki _,,Umowa"_ pomiędzy Emitentem, jako Pożyczkobiorcą, oraz Akcjonariuszem Panem Leszkiem Foryttą jako Pożyczkodawcą na kwotę 280.000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie rynkowym. Emitent zobowiązał się do zwrotu Pożyczkodawcy kwoty pożyczki powiększonej o odsetki kapitałowe jednorazowo w terminie do dnia 31 marca 2019 roku.
Umowa pożyczki nie zawiera warunków zawieszających, jak również nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Emitent zamierza przeznaczyć środki pozyskane w ramach pożyczki na działania inwestycyjne.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GRAPHIC S.A. Media _med_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-105 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Węglowa 7
_ulica_ _numer_
032 254 97 73 032 254 97 73
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
634 277 35 30
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
Symbol Emitenta GRAPHIC S.A.
Tytul Zawarcie Umowy Pożyczki
Sektor Media (med)
Kod 40-105
Miasto Katowice
Ulica Węglowa
Nr 7
Tel. 032 254 97 73
Fax 032 254 97 73
e-mail
NIP 634 277 35 30
REGON
Data sporzadzenia 2018-01-19
Rok biezacy 2018
Numer 2
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.