Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 19 stycznia 2018r. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

19-01-2018 21:58:42 | Bieżący | EBI | 1/2018
Zarząd Spółki Graphic S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 stycznia 2018r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, obradujące po przerwie w obradach ogłoszonej w dniu 22 grudnia 2017r. podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Zmienione paragrafy Statutu oraz tekst jednolity Statutu zostaną podane do publicznej informacji w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Michał Krzyżanowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Repertorium A _treść uchwał_załącznik