Raporty Spółek ESPI/EBI

Sprostowanie raportu bieżącego z dnia 19.01.2018r. numer 3/2018 Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

22-01-2018 16:12:26 | Bieżący | EBI | 4/2018
Zarząd Graphic S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: ?Spółka? , ?Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 19 stycznia 2018r. w przedmiocie zakończenia subskrypcji i przydziału akcji serii D Emitenta, prostuje informację zwartą w pkt. 6 raportu wskazując, iż na dzień 19 stycznia 2018r. w skład wniesionej do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wchodziły zobowiązania długoterminowe wynikające z zawartej przez spółkę WOLFS CORPORATION S.A. z bankiem umowy kredytowej. Wszelkie zobowiązania kredytowe zostały uregulowane przed transakcją wniesienia aportu do spółki.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Michał Krzyżanowski - Prezes Zarządu