Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie przez Emitenta umowy o świadczenie usług doradztwa GRAPHIC S.A. (PLGRPHC00016)

29-01-2018 18:20:42 | Bieżący | ESPI | 8/2018
oRB_ASO: Zawarcie przez Emitenta umowy o świadczenie usług doradztwa

PAP
Data: 2018-01-29

Firma: GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-29
Skrócona nazwa emitenta
GRAPHIC S.A.
Temat
Zawarcie przez Emitenta umowy o świadczenie usług doradztwa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Graphic S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej: "Spółka" , "Emitent"_, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 stycznia 2018 r. do siedziby Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa o świadczeniu przez Emitenta usług doradztwa na rzecz przedsiębiorstwa Information Technology Agency Servaq Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu _dalej: "Umowa"_.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie public relations, relacji inwestorskich oraz doradztwa finansowego. Niniejsza Umowa została zawarta na czas 24 miesięcy. Na podstawie w/w Umowy Emitentowi będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł netto miesięcznie, a począwszy od miesiąca następującego po podjęciu przez Walne Zgromadzenie kontrahenta _po przekształceniu kontrahenta w spółkę akcyjną_ wynagrodzenie Spółki zostanie zwiększone z 5.000,00 zł netto do wysokości 10.000,00 zł netto miesięcznie.

Pozostałe warunki w/w Umowy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu kontraktach. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GRAPHIC S.A. Media _med_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-105 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Węglowa 7
_ulica_ _numer_
032 254 97 73 032 254 97 73
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
634 277 35 30
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-29 Michał Krzyżanowski Prezes Zarządu Michał Krzyżanowski


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
Symbol Emitenta GRAPHIC S.A.
Tytul Zawarcie przez Emitenta umowy o świadczenie usług doradztwa
Sektor Media (med)
Kod 40-105
Miasto Katowice
Ulica Węglowa
Nr 7
Tel. 032 254 97 73
Fax 032 254 97 73
e-mail
NIP 634 277 35 30
REGON
Data sporzadzenia 2018-01-29
Rok biezacy 2018
Numer 8
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.