Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej GRAPHIC S.A. (PLGRPHC00016)

21-02-2018 21:30:07 | Bieżący | ESPI | 10/2018
oRB_ASO: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

PAP
Data: 2018-02-21

Firma: GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-21
Skrócona nazwa emitenta
GRAPHIC S.A.
Temat
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Graphic S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej: "Spółka , "Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 lutego 2018 r. zawarta została umowa przedwstępna, której przedmiotem jest zakup przez Emitenta nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Janowskiej w Gdyni – Cisowa, o powierzchni 1.050 m kw.

Na w/w nieruchomości Emitent zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną _801m2 powierzchni użytkowej mieszkań, 17 mieszkań, 18 miejsc garażowych_.

Warunkami zawarcia umowy ostatecznej jest m.in. uzyskanie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Powyższy warunek zastrzeżony został wyłącznie na korzyść Emitenta, co oznacza, że Spółka uprawniona jest do żądania zawarcia przez sprzedającego umowy przyrzeczonej i wyznaczenia terminu do jej zawarcia również w przypadku niespełnienia się tego warunku.

Umowa przenosząca własność zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez Emitenta ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2018 roku. O zawarciu umowy przenoszącej własność i jej warunkach Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Łączny koszt nabycia w/w nieruchomości gruntowej określony został na 750.000,00 zł _słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych_.

Pozostałe warunki w/w Umowy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu kontraktach. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GRAPHIC S.A. Media _med_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-816 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Bocheńskiego 94
_ulica_ _numer_
032 254 97 73 032 254 97 73
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
634 277 35 30
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-21 Michał Krzyżanowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
Symbol Emitenta GRAPHIC S.A.
Tytul Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej
Sektor Media (med)
Kod 40-816
Miasto Katowice
Ulica Bocheńskiego
Nr 94
Tel. 032 254 97 73
Fax 032 254 97 73
e-mail
NIP 634 277 35 30
REGON
Data sporzadzenia 2018-02-21
Rok biezacy 2018
Numer 10
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.