Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej GRAPHIC S.A. (PLGRPHC00016)

22-02-2018 21:37:07 | Bieżący | ESPI | 11/2018
oRB_ASO: Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej

PAP
Data: 2018-02-22

Firma: GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-22
Skrócona nazwa emitenta
GRAPHIC S.A.
Temat
Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Graphic S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej: "Spółka , "Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 lutego 2018 r. do siedziby Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa, datowana na dzień 21 lutego 2018 roku, na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa budynku wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gdyni przy ul. Janowskiej nr 44 w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości" _dalej: "Umowa"_. Wyżej wskazana Umowa została zawarta z przedsiębiorstwem Tutis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni _dalej: "Wykonawca"_.

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Emitentowi m.in. projektu budowlanego, projektu przetargowego, przedmiaru robót oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego dla budowy budynku wielorodzinnego. Zgodnie z w/w Umową Wykonawca zobowiązany jest również do przekazania wszelkich praw autorskich do projektu na rzecz Emitenta.

Termin przekazania dokumentacji projektowej przypada na dzień 15 czerwca 2018 r. Wartość przedmiotowej Umowy została określona na kwotę 125.000,00 zł netto.

Pozostałe warunki w/w Umowy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu kontraktach. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-22 Michał Krzyżanowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
Symbol Emitenta GRAPHIC S.A.
Tytul Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej
Sektor Media (med)
Kod 40-816
Miasto Katowice
Ulica Bocheńskiego
Nr 94
Tel. 032 254 97 73
Fax 032 254 97 73
e-mail
NIP 634 277 35 30
REGON
Data sporzadzenia 2018-02-22
Rok biezacy 2018
Numer 11
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.