Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki GRAPHIC S.A. (PLGRPHC00016)

01-03-2018 13:48:47 | Bieżący | ESPI | 13/2018
oRB_ASO: Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki

PAP
Data: 2018-03-01

Firma: GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-01
Skrócona nazwa emitenta
GRAPHIC S.A.
Temat
Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Graphic S.A. z siedzibą w Katowicach dalej: "Spółka , "Emitent" informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 01.03.2018r., wpłynęła do Spółki umowa zawarta w dniu 28.02.2018r. pożyczki _dalej "Umowa" pomiędzy Emitentem, jako Pożyczkobiorcą, oraz Akcjonariuszem Panem Leszkiem Foryttą jako Pożyczkodawcą na kwotę 73.000,00 zł.

Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie rynkowym. Emitent zobowiązał się do zwrotu Pożyczkodawcy kwoty pożyczki powiększonej o odsetki kapitałowe jednorazowo w terminie do dnia 31 marca 2019 roku.

Umowa pożyczki nie zawiera warunków zawieszających, jak również nie przewiduje kar umownych.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Emitent zamierza przeznaczyć środki pozyskane w ramach pożyczki na działania inwestycyjne

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-01 Michał Krzyżanowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
Symbol Emitenta GRAPHIC S.A.
Tytul Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki
Sektor Media (med)
Kod 40-816
Miasto Katowice
Ulica Bocheńskiego
Nr 94
Tel. 032 254 97 73
Fax 032 254 97 73
e-mail
NIP 634 277 35 30
REGON
Data sporzadzenia 2018-03-01
Rok biezacy 2018
Numer 13
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.