Raporty Spółek ESPI/EBI

Otrzymanie przez Spółkę zależną wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie zapłaty w związku z rozwiązanym kontraktem dotyczącym projektu w Bełchatowie APANET S.A. (PLAPANT00017)

22-05-2018 20:02:07 | Bieżący | ESPI | 11/2018
oRB_ASO: Otrzymanie przez Spółkę zależną wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie zapłaty w związku z rozwiązanym kontraktem dotyczącym projektu w Bełchatowie

PAP
Data: 2018-05-22

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-22
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Otrzymanie przez Spółkę zależną wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie zapłaty w związku z rozwiązanym kontraktem dotyczącym projektu w Bełchatowie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ w nawiązaniu do informacji przekazanych w raportach bieżących EBI nr 28/2014 z dnia 09.10.2014 r., 7/2015 z dnia 01.04.2015 r., 8/2015 z dnia 15.04.2015 r., 20/2016 z dnia 01.07.2016 r. dotyczących Spółki zależnej APANET Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka zależna", "APANET GS"_ oraz ich potencjalnym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej Emitenta oraz Spółki zależnej niniejszym informuje, co następuje:

W dniu 21.05.2018 r. Zarząd Emitenta powziął wiedzę o otrzymaniu przez Spółkę zależną z Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu wniosku Wykonawcy projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bełchatowa" _"Wykonawca"_ o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie zapłaty przez Spółkę zależną kwoty 986.500 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01.08.2016 r. do dnia zapłaty tytułem kary umownej i odszkodowania z tytułu szkody poniesionej jakoby przez Wykonawcę w wyniku niewykonania przez Spółkę zależną zobowiązania umownego.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuję, że przed Sądem Okręgowym w Łodzi nadal toczy się postępowanie zainicjowane pozwem wniesionym do Sądu w dniu 10 lutego 2016 r., którym Spółka zależna domaga się zasądzenia od Wykonawcy kwoty 509.555 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. Na dochodzoną pozwem kwotę składa się kwota 281.055 zł kary umownej naliczonej przez Spółkę zależną wobec odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po Wykonawcy oraz kwota w wysokości 228.500 zł tytułem zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy uiszczonego przez Spółkę zależną.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APANET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APANET S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
51-416 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kwidzyńska 4/11
_ulica_ _numer_
+48 608 511 162
_telefon_ _fax_
kontakt@apanetsa.pl www.apanetsa.pl/pl
_e-mail_ _www_
8971780588 021806445
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-22 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APANET S.A.
Tytul Otrzymanie przez Spółkę zależną wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie zapłaty w związku z rozwiązanym kontraktem dotyczącym projektu w Bełchatowie
Sektor Informatyka (inf)
Kod 51-416
Miasto Wrocław
Ulica Kwidzyńska
Nr 4/11
Tel. +48 608 511 162
Fax
e-mail kontakt@apanetsa.pl
NIP 8971780588
REGON 021806445
Data sporzadzenia 2018-05-22
Rok biezacy 2018
Numer 11
adres www www.apanetsa.pl/pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.