Raporty Spółek ESPI/EBI

Powzięcie informacji o prawdopodobnej odmowie wydania opinii przez biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta APANET S.A. (PLAPANT00017)

24-05-2018 16:38:57 | Bieżący | ESPI | 12/2018
oRB_ASO: Powzięcie informacji o prawdopodobnej odmowie wydania opinii przez biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta

PAP
Data: 2018-05-24

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-24
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Powzięcie informacji o prawdopodobnej odmowie wydania opinii przez biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej jako: Emitent, Spółka_ niniejszym informuje o powzięciu w dniu 24 maja 2018 r. od Accord’ab Biegli Rewidenci sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu _podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 262, dalej jako: Accord’ab Biegli Rewidenci_, tj. podmiotu realizującego badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2017 rok obrotowy, informacji dotyczącej prawdopodobnej odmowy wydania opinii z badania tych sprawozdań finansowych.

Zgodnie z informacją przekazaną Emitentowi przez Accord’ab Biegli Rewidenci powodem prawdopodobnej odmowy wydania opinii są:
1_ utrata kontroli nad APANET Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu _dalej jako: Spółka zależna_, która stanowi kluczowe aktywo w bilansie Spółki,
2_ spory prawne toczące się pomiędzy akcjonariuszami Spółki, których rozstrzygnięcie może mieć istotny wpływ na sytuację ekonomiczną Spółki oraz ważność zaciągniętych zobowiązań, wysokość poniesionych kosztów oraz wycenę posiadanych aktywów,
3_ wątpliwości w zakresie prawidłowości wyboru/odwołania istotnych organów Spółki i Spółki zależnej,
4_ brak możliwości oceny zdolności Spółki do kontynuacji działalności w obliczu nierozstrzygniętego sporu akcjonariuszy.

Zarząd Emitenta informuje, że dołożył wszelkich starań, aby przedstawić Accord’ab Biegli Rewidenci wszelkie wymagane informacje celem umożliwienia mu wydania opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta. Jednocześnie Zarząd Emitenta nie jest w stanie, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporów prawnych przez Sąd lub zmiany umowy spółki Apanet Green System Sp. z o.o., znieść ograniczeń kontroli Spółki zależnej wskazanych jako podstawa odmowy wydania opinii.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APANET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APANET S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
51-416 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kwidzyńska 4/11
_ulica_ _numer_
+48 608 511 162
_telefon_ _fax_
kontakt@apanetsa.pl www.apanetsa.pl/pl
_e-mail_ _www_
8971780588 021806445
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-24 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APANET S.A.
Tytul Powzięcie informacji o prawdopodobnej odmowie wydania opinii przez biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta
Sektor Informatyka (inf)
Kod 51-416
Miasto Wrocław
Ulica Kwidzyńska
Nr 4/11
Tel. +48 608 511 162
Fax
e-mail kontakt@apanetsa.pl
NIP 8971780588
REGON 021806445
Data sporzadzenia 2018-05-24
Rok biezacy 2018
Numer 12
adres www www.apanetsa.pl/pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.