Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71Media S.A. wraz z projektami uchwał 71Media Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

01-06-2018 18:24:14 | Bieżący | EBI | 7/2018
Zarząd spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2018 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Piotr Żurkowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

71M_ogłoszenie ZWZ

71M_projekty uchwał ZWZ za 2017

71M_ZWZ_formularz