Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie ZWZ akcjonariuszy spółki ASSETUS S.A. na 27.06.2011 r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

30-05-2011
OGŁOSZENIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA 27.06.2011 r.

Zarząd spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 48, 91 - 002 Łódź (dalej: "Spółka"), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 402(2) KSH przedstawia następujące informacje:
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2011 roku na godzinę 11.00 w siedzibie spółki w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 48, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010.
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2010.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."

II. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 11 czerwca 2011 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 11 czerwca 2011 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 12 czerwca 2011 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 KSH., to jest:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
III. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU
I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 6 czerwca 2011 r. włącznie.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Assetus S.A., ul. Drewnowska 48, 91 - 002 Łódź lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail: assetus@assetus.pl
O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 9 czerwca 2011 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki - www.assetus.pl
2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Assetus S.A., ul. Drewnowska 48, 91 - 002 Łódź lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: assetus@assetus.pl . projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.assetus.pl. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
4) w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki "www.assetus.pl".
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres : assetus@assetus.pl , tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki.
Po udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz powinien niezwłocznie dostarczyć Spółce (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Assetus S.A., Drewnowska 48, 91 - 002 Łódź lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: assetus@assetus.pl , kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan w formacie PDF), w szczególności:
1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ § 3 KSH, zatytułowanego - "Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Assetus Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 27 czerwca 2011 roku" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assetus.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego.
5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
IV. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA
Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assetus.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej w sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki, w Łodzi (91 - 002) przy ul. Drewnowskiej 48 w godzinach 11.00-15.00 w dni robocze.
V. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w KSH oraz niniejszym ogłoszeniu, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail: assetus@assetus.pl
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.
W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postac skanu w formacie PDF.
VI. LISTA AKCJONARIUSZY
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki, w Łodzi (91 - 002) przy ul. Drewnowskiej 48 w godzinach 11.00-15.00 od dnia 23 czerwca 2011 r.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres e-mail: assetus@assetus.pl , w formacie PDF. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).
Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 20 czerwca 2011 r.
VII. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA
Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.assetus.pl.
VIII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA
Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wynosi 2.250.000 akcji, co daje łącznie 2.250.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ AKCJONARIUSZY ASSETUS S.A. W DNIU 27.06.2011 r.

Uchwała 01/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A.
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej."

Uchwała 02/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ......................."

Uchwała 03/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią ....................."

Uchwała 04/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010.
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2010.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."

Uchwała nr 05/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2010.

" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi po zapoznaniu się z treścią:
sprawozdania finansowego Spółki składającego się z:.
bilansu,
rachunku zysków i strat,
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych,
zestawienia zmian w kapitale własnym,
informacji dodatkowe,
według którego Spółka zamknęła rok zyskiem netto w wysokości ...................... zł (słownie:................................), a suma bilansowa wyniosła .............................. zł (słownie:...................................) oraz
opinii i raportu biegłego rewidenta z badania tegoż sprawozdania finansowego, sporządzonych przez ................................. z siedzibą w ..........................., oraz
sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdaniem z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
niniejszym zatwierdza:
sprawozdanie finansowego Spółki, na które składa się:
bilans,
rachunek zysków i strat,
sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,
zestawienie zmian w kapitale własnym,
informacja dodatkowa,
według którego Spółka zamknęła rok zyskiem netto w wysokości .................................. zł (słownie:.............................), a suma bilansowa wyniosła ................................... zł (słownie:.......................................) oraz
sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2010."

Uchwała nr 06/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A.
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010

" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2010 w wysokości ........................... zł (słownie:..............................) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki."

Uchwała nr 07a/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki

" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki panu Piotrowi Wiaderek z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku."

Uchwała nr 07b/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pani Alicji Wiaderek z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku."
Uchwała nr 07c/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku."

Uchwała nr 07d/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Lesławowi Kuli z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku."

Uchwała nr 07e/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pani Monice Jabłońskiej z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku."

Uchwała nr 07f/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pani Ewie Dworniak - Gałeckiej z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku."

OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE"FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ASSETUSSPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2011 ROKU"

• Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 28 czerwca 2011 roku.
• Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
• Niniejszy formularz umożliwia:
a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
• Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie
z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza
w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
• Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.
• Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie
bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.


CZĘŚĆ I.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK: _______________________________________________________________
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

__________________________________________________________________________________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)


__________________________________________________________________________________________
(NIP, PESEL/ REGON)AKCJONARIUSZ: ______________________________________________________________
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

__________________________________________________________________________________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)


__________________________________________________________________________________________
(NIP, PESEL/ REGON)


__________________________________________________________________________________________
(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.
INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 27 czerwca 2011 r. na godz. 11.00
Projekt uchwały nr 01/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej


 za

Liczba akcji:
_______________
 przeciw

 zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
 wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
 według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________


 inne:Projekt uchwały nr 02/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej


 za

Liczba akcji:
_______________
 przeciw

 zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
 wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
 według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

 inne:Projekt uchwały nr 03/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia


 za

Liczba akcji:
_______________
 przeciw

 zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
 wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
 według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

 inne:Projekt uchwały nr 04/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad


 za

Liczba akcji:
_______________
 przeciw

 zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
 wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
 według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

 inne:Projekt uchwały nr 05/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2010.

 za

Liczba akcji:
_______________
 przeciw

 zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
 wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
 według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

 inne:
Projekt uchwały nr 06/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010

 za

Liczba akcji:
_______________
 przeciw

 zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
 wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
 według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

 inne:Projekt uchwały nr 07a/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki


 za

Liczba akcji:
_______________
 przeciw

 zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
 wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
 według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

 inne:Projekt uchwały nr 07b/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki


 za

Liczba akcji:
_______________
 przeciw

 zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
 wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
 według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

 inne:

Projekt uchwały nr 07c/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki


 za

Liczba akcji:
_______________
 przeciw

 zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
 wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
 według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

 inne:Projekt uchwały nr 07d/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki


 za

Liczba akcji:
_______________
 przeciw

 zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
 wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
 według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

 inne:Projekt uchwały nr 07e/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki


 za

Liczba akcji:
_______________
 przeciw

 zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
 wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
 według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

 inne:Projekt uchwały nr 07f/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki


 za

Liczba akcji:
_______________
 przeciw

 zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
 wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
 według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

 inne:CZĘŚĆ III.
PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ASSETUS S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2011

Uchwała 01/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A.
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej."

Uchwała 02/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ......................."

Uchwała 03/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią ....................."

Uchwała 04/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010.
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2010.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."

Uchwała nr 05/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2010.

" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi po zapoznaniu się z treścią:
sprawozdania finansowego Spółki składającego się z:.
bilansu,
rachunku zysków i strat,
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych,
zestawienia zmian w kapitale własnym,
informacji dodatkowe,
według którego Spółka zamknęła rok zyskiem netto w wysokości ...................... zł (słownie:................................), a suma bilansowa wyniosła .............................. zł (słownie:...................................) oraz
opinii i raportu biegłego rewidenta z badania tegoż sprawozdania finansowego, sporządzonych przez ................................. z siedzibą w ..........................., oraz
sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdaniem z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
niniejszym zatwierdza:
sprawozdanie finansowego Spółki, na które składa się:
bilans,
rachunek zysków i strat,
sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,
zestawienie zmian w kapitale własnym,
informacja dodatkowa,
według którego Spółka zamknęła rok zyskiem netto w wysokości .................................. zł (słownie:.............................), a suma bilansowa wyniosła ................................... zł (słownie:.......................................) oraz
sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2010."

Uchwała nr 06/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A.
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010

" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2010 w wysokości ........................... zł (słownie:..............................) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki."

Uchwała nr 07a/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki

" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki panu Piotrowi Wiaderek z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku."

Uchwała nr 07b/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pani Alicji Wiaderek z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku."
Uchwała nr 07c/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku."

Uchwała nr 07d/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Lesławowi Kuli z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku."

Uchwała nr 07e/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pani Monice Jabłońskiej z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku."

Uchwała nr 07f/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pani Ewie Dworniak - Gałeckiej z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku."

Podpis Akcjonariusza________________________________________
(data, miejscowość, podpis)


ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ASSETUS S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (DALEJ "SPÓŁKA")

(DLA AKCJONARIUSZA - INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić)

Imię i nazwisko:________________________________________________________________

Stanowisko: ___________________________________________________________________

Imię i nazwisko:________________________________________________________________

Stanowisko: ___________________________________________________________________


działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI

Nazwa:_______________________________________________________________________

Nazwa i nr rejestru:______________________________________________________________

Nr REGON:____________________________________________________________________

Nr NIP:_______________________________________________________________________

Liczba posiadanych akcji Spółki:___________________________________________________


Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________

Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________

Kontakt e-mail:_________________________________________________________________

Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________


niniejszym zgłaszam/y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi, które zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2011 r. na godz. 11.00PROJEKT UCHWAŁY

dotyczący sprawy objętej ........ punktem porządku obrad

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

________________________________________________________________________
data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza
Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:
a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ASSETUS S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (DALEJ "SPÓŁKA")(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)Ja niżej podpisany/a,


AKCJONARIUSZ SPÓŁKI

Imię i nazwisko:_______________________________________________________________

Nr i seria dowodu osobistego:_____________________________________________________

Nr PESEL: ____________________________________________________________________

Nr NIP:_______________________________________________________________________

Liczba posiadanych akcji Spółki:___________________________________________________


Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________

Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________

Kontakt e-mail:_________________________________________________________________

Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________


niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi, które zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2011 r. na godz. 11.00.PROJEKT UCHWAŁY

dotyczący sprawy objętej ........ punktem porządku obrad

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

________________________________________________________________________
data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza
Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:
a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.

WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ASSETUS S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (DALEJ "SPÓŁKA")

(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)
Ja niżej podpisany/a,


AKCJONARIUSZ SPÓŁKI

Imię i nazwisko:_______________________________________________________________

Nr i seria dowodu osobistego:_____________________________________________________

Nr PESEL: ____________________________________________________________________

Nr NIP:_______________________________________________________________________

Liczba posiadanych akcji Spółki:___________________________________________________


Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________

Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________

Kontakt e-mail:_________________________________________________________________

Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________
niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi, które zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2011 r. na godz. 11.00 następującej sprawy:

............................................................................................................................

............................................................................................................................


oraz składam następujący projekt uchwały:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................uzasadnienie wniosku:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................________________________________________________________________________
data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/osób reprezentujących akcjonariusza
Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:
a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.


WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ASSETUS S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (DALEJ "SPÓŁKA")

(DLA AKCJONARIUSZA - INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić)

Imię i nazwisko:________________________________________________________________

Stanowisko: ___________________________________________________________________

Imię i nazwisko:__________________________________