Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2010 ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

30-05-2011
Zarząd ASSETUS S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2010. Raport roczny za rok 2010 zostanie opublikowany w dniu 10 czerwca 2011 roku. Pierwotny termin publikacji raportu rocznego za 2010 rok był określony na dzień 15 czerwca 2011 roku, o czym Zarząd ASSETUS S.A. informował w raporcie bieżącym nr 1/2011 z dnia 11 stycznia 2011 roku.
Nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2010 skorelowany został z planowaną datą otrzymania opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2010, jak również z datą planowanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 roku, stosownie do wymogów § 6 ust. 11 Załącznika nr do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu