Raporty Spółek ESPI/EBI

ORZEŁ SA: Informacja ze spółki zależnej w sprawie złożonego wniosku o dofinansowanie ORZEŁ Spółka Akcyjna (PLORZL000019)

06-12-2010 17:23:54 | Bieżący | EBI | 87/2010
Zarząd Spółki informuje, iż otrzymał od spółki zależnej Centrum Technologii ESTUDO Sp. z o.o. informację o wynikach oceny wniosku o dofinansowanie projektu budowy Centrum B+R w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych branży rolniczej. Wniosek o dofinansowanie nie został zakwalifikowany do wsparcia w ramach działania 4.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze względu na brak spełnienia wymogów merytorycznych obligatoryjnych w zakresie kryterium innowacyjności. Zarząd CT ESTUDO sp. z o.o. zamierza złożyć odwołanie od tej decyzji, uznając iż podane wyjaśnienia w uzasadnieniu o nie przyznaniu dofinansowania są bezzasadne.

Emitent pragnie zwrócić uwagę iż w przeszłości miało miejsce odrzucenie wniosku ORZEŁ S.A. na podobnym etapie, lecz po złożeniu stosownego odwołania, dotacja została przyznana. Wielkość wnioskowanej kwoty dofinansowania w działaniu 4.5.2 o jakie ubiega się spółka zależna wynosi 11 556,3 tys. zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".  • Jacek Orzeł - Prezes Zarządu