Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 r. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

29-06-2018 08:57:23 | Bieżący | EBI | 22/2018
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Na Walnym Zgromadzeniu było reprezentowanych 7.181.096 akcji, co stanowi 35,91% kapitału zakładowego, na które przypada 7.181.096 głosów.

Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od punktu 12 porządku obrad tj. od podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do protokołu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

UCHWAŁY_ZWZ_28.06.2018