Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w Statucie Termo2Power S. A. uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2018 r. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

29-06-2018 09:05:09 | Bieżący | EBI | 23/2018
Zarząd Termo2Power S. A. informuje, że 28 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie uchwaliło następujące zmiany w Statucie Spółki:

Dokonuje się zmiany Statutu Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że po § 6 dodaje się § 6a w następującym brzmieniu: ------------------------

㤠6a

Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.500.000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję akcji na okaziciela (kapitał docelowy). ----------------------------------------------------------------
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy. ------------------------------------------------------------------------------------------
Warunkiem dokonania przez Zarząd Spółki podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest każdorazowo uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego podwyższenia oraz podjęcie przez Zarząd Spółki stosownej uchwały w formie aktu notarialnego.
Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do: ------------------------------------------------------------
− ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, ----------------

− określenia sposobu i warunków składania zapisów, ---------------------------

− dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru. -----------------------------------------------------------

Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------------------
Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. ---------------------------------------------------------------------------
Zarząd Spółki przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne, przy czym dopuszcza się konwersje wierzytelności (z tytułu umów pożyczek) na akcje. --
Zarząd Spółki nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych. -----------------------------------------------------------------------
O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do: -------------------------------------
- zawierania niezbędnych umów, w tym z Autoryzowanym Doradcą, Animatorem Rynku, wszelkich innych umów niezbędnych dla zabezpieczenia powodzenia emisji akcji; ---------------------------------------------

- podejmowania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym zwłaszcza mających na celu dopuszczenie akcji do alternatywnego systemu obrotu (ASO), którego operatorem i organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie (GPW), w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do właściwych organów oraz dokonania wszelkich innych odpowiednich czynności; ------------------------------------------------------

- podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania w tym zakresie niezbędnych umów."W § 17 ust. 2 skreśla się pkt 2); ------------------------------------------------------------------------

W § 18 ust. 2 dodaje się pkt 12) w następującym brzmieniu: ----------------------------------

„wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego". ------------

Treść tekstu jednolitego Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

STATUT SPÓŁKI_28.06.2018