Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 czerwca 2018 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach 71Media Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

29-06-2018 21:41:06 | Bieżący | EBI | 9/2018
Zarząd 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach oraz informuje, że do czasu ogłoszenia przerwy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od głosowania nad uchwałą w przedmiocie udzielenia absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017. Powodem odstąpienia od planowanego porządku obrad jest fakt, iż zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz nie może głosować przy powzięciu uchwał dotyczących między innymi udzielenia absolutorium. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż wznowienie obrad będzie miało miejsce w dniu 27 lipca 2018 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Żurkowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

71M_protokol_ZWZ_2018_06_29