Raporty Spółek ESPI/EBI

Przyjęcie założeń nowej strategii rozwoju oraz planów zmiany profilu działalności Emitenta 71MEDIA S.A. (PL71MDA00018)

08-08-2018 17:09:12 | Bieżący | ESPI | 9/2018
oRB_ASO: Przyjęcie założeń nowej strategii rozwoju oraz planów zmiany profilu działalności Emitenta

PAP
Data: 2018-08-08

Firma: 71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2018
Data sporządzenia: 2018-08-08
Skrócona nazwa emitenta
71MEDIA S.A.
Temat
Przyjęcie założeń nowej strategii rozwoju oraz planów zmiany profilu działalności Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej jako: Emitent, Spółka_ niniejszym informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2018 r. podjęta została decyzja w przedmiocie zdefiniowania nowych, strategicznych obszarów, w których Spółka będzie prowadziła swoją działalność. W wyniku przeprowadzenia analizy różnych biznesowych koncepcji oraz możliwości efektywnego ich wdrożenia, Zarząd Emitenta zdecydował, iż nowy model biznesowy Spółki opierać będzie się o branżę usług finansowych, w ramach której Spółka skoncentrować zamierza się na dwóch kluczowych segmentach: zabezpieczonych kredytów konsumenckich oraz wierzytelności odszkodowawczych.

Nowoprzyjęta strategia rozwoju realizowana będzie we współpracy z głównym akcjonariuszem Emitenta, spółką Polski Holding Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu _dalej jako: Polski Holding Inwestycyjny_. Dzięki wykorzystaniu synergii kosztowych oraz przychodowych pomiędzy podmiotami, opracowywany nowy model biznesowy przyczynić ma się do wzrostu wyników finansowych Emitenta oraz spółki Polski Holding Inwestycyjny. Ponadto poprzez wykorzystanie potencjału marketingowego oraz sieci kontaktów biznesowych spółki Polski Holding Inwestycyjny, Emitent zyska znaczące wsparcie w zakresie budowania swojej indywidualnej pozycji w nowej branży. Jednocześnie w związku z faktem, iż spółka Polski Holding Inwestycyjny S.A. posiada bezpośrednio bezwzględną większość w kapitale zakładowym Emitenta wskazuje się, iż w celu ujednolicenia wizerunku obu spółek w ramach struktury Grupy Kapitałowej Polski Holding Inwestycyjny S.A. firma Emitenta ma docelowo ulec zmianie na PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna.

Badania rynku pozwoliły określić segment zabezpieczonych kredytów konsumenckich jako wciąż rozwijający się, a zatem wskazujący na duży popyt na usługi pożyczkowe. Wycena przedmiotu zabezpieczenia przeprowadzana będzie przez specjalistów współpracujących z Emitentem, natomiast za bezpieczną konstrukcję zawieranych umów odpowiadać będzie współpracujący dział prawny. Przyjęcie takiego modelu biznesowego pozwolić ma na bezpieczne ulokowanie środków przy zachowaniu relatywnie wysokiej rentowności angażowanego kapitału.

Poza wierzytelnościami hipotecznymi, w portfelu Spółki istotną rolę będą odgrywały wierzytelności odszkodowawcze, które aktualnie znajdują się w posiadaniu spółki Polski Holding Inwestycyjny. Łączna wartość nominalna ww. aktywów wynosi 2,08 mln zł. Emitent planuje zakup lub pozyskanie ich drogą podwyższenia kapitału zakładowego. Odpowiednie dyskonto wobec wartości nominalnej roszczenia, a także wykorzystanie dźwigni finansowej dzięki płatności gotówkowej zaledwie części ceny tytułem zaliczkowania, zwiększy rentowność transakcji. W ocenie Zarządu Emitenta, z uwagi na rozwój branży odszkodowawczej, w tym wzrastającą liczbę pozyskiwania roszczeń komercyjnych metodą cesji, rynek wierzytelności odszkodowawczych ma charakter skalowalny, dzięki czemu pozwala na przewidywalną ekspansję prowadzonej działalności.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że zamierza podjąć kroki związane z pozyskaniem finansowania dla realizacji strategii rozwoju, w tym rozważana jest emisja akcji skierowana do aktualnych, bądź zewnętrznych inwestorów. Ponadto działalność Emitenta może być finansowana poprzez pożyczki udzielane przez podmiot dominujący, a także inne formy dokapitalizowywania. Zarząd Emitenta przeprowadzi analizy dostępnych źródeł finansowania nowej strategii rozwoju i na tej podstawie dokona doboru optymalnej struktury.

Zarząd Emitenta wskazuje, iż powyższe informacje stanowią jedynie ogólne przedstawienie kierunków dalszego rozwoju Spółki, a szczegóły w tym zakresie przekazane zostaną w kolejnych komunikatach. Zarząd Emitenta zaznacza również, iż zmiana profilu działalność oraz firmy Spółki, a także oraz charakter i zakres innych zamierzonych zmian, wymagają podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie Spółki. W związku z powyższym Zarząd Emitenta informuje, iż w najbliższym czasie zamierza zwołać obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Powyższa informacja nawiązuje do treści raportu bieżącego ESPI nr 02/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r., w którym przekazana została m.in. informacja o zaprzestaniu przez Spółkę realizacji wcześniejszej strategii rozwoju. Zarząd Emitenta zdecydował o przekazaniu powyższej informacji do wiadomości publicznej z uwagi na fakt, iż będzie mieć ona istotne znaczenie dla perspektyw rozwoju Spółki oraz potencjalnie może mieć ona istotne znaczenie dla wyceny instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
71MEDIA S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
53-505 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Lelewela 4
_ulica_ _numer_
+48 71 343 26 15 +48 71 341 62 13
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-08 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta 71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta 71MEDIA S.A.
Tytul Przyjęcie założeń nowej strategii rozwoju oraz planów zmiany profilu działalności Emitenta
Sektor
Kod 53-505
Miasto Wrocław
Ulica Lelewela
Nr 4
Tel. +48 71 343 26 15
Fax +48 71 341 62 13
e-mail
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2018-08-08
Rok biezacy 2018
Numer 9
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.