Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwała Zarządu Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

18-12-2018 13:33:19 | Bieżący | EBI | 27/2018
Zarząd Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, ze w dniu 17 grudnia 2018 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w formie Aktu Notarialnego w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego, zgodnie z §6a Statutu Spółki ("Uchwała").

Zgodnie z Uchwałą podwyższeniu ulegnie kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.280.850,00 zł, tj. do kwoty 3.280.850,00 zł w drodze emisji 12.808.500 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja ("Akcje Serii B").

Cena emisyjna Akcji Serii B została ustalona przez Zarząd Spółki na kwotę 0,10 zł za jedną akcję. Łączna wartość emisji Akcji Serii B wyniesie 1.280.850,00 zł.

W interesie Spółki Zarząd Emitenta pozbawił dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii B. Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii B w całości następuje na podstawie paragrafu 6a Statutu Spółki, za uprzednią zgodą wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

Akcje Serii B pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

Emisja Akcji Serii B zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej.

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść §6 ust. 1., Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) i dzieli się na 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda”

zostanie zastąpiona następującym zapisem:

„Kapitał zakładowy wynosi 3.280.850,00 złotych i dzieli się na 32.808.500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, tj.:

a) 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 12.808.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B."

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 4 załącznika 3 do regulaminu ASO.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu