Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. (PL71MDA00018)

08-01-2019 17:34:10 | Bieżący | ESPI | 1/2019
oRB_ASO: Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

PAP
Data: 2019-01-08

Firma: PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-08
Skrócona nazwa emitenta
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Emitent", "Spółka_ informuje, iż w dniu 8 stycznia 2019 r. Spółka zawarła z PHI Nieruchomości sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Poznaniu _"Kupujący"_, w formie aktu notarialnego, umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 15,49 ha położonej w miejscowości Chwałkówko _"Nieruchomość"_. Informacja w sprawie nabycia Nieruchomości przez Emitenta została przekazana przez Spółkę w treści raportu bieżącego ESPI nr 12/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.

Określona w umowie cena sprzedaży Nieruchomości wynosi 1.600.000,00 zł _słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych_, w stosunku do ceny nabycia na poziomie 1.092.000,00 zł _słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych_. Powodem podjęcia przez Emitenta decyzji o sprzedaży Nieruchomości jest konieczność zaangażowania się w większej mierze na działalności w segmencie wierzytelności odszkodowawczych w związku z umową ramową w zakresie nabywania tego typu aktywów, o której Emitent informował w treści raportów bieżących ESPI nr 13/2018 i 14/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. W związku z otrzymaniem satysfakcjonującej oferty, Spółka zdecydowała o sprzedaży Nieruchomości.

Zgodnie z zawartą umową, celem zrealizowania transakcji nabycia Nieruchomości, Kupujący zobowiązany jest wnieść na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę ustaloną kwotę w dwóch transzach, pierwszej w kwocie 480.000,00 zł _słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych_ w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. oraz w pozostałej części w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Na poczet zabezpieczenia realizacji transakcji, Kupujący złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 k.p.c. Kupującym jest podmiot powiązany z Emitentem _w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych_ poprzez spółkę Polski Holding Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu _podmiot dominujący nad Emitentem oraz Kupującym_.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość aktywów objętych umową oraz wpływ na aktualną i przyszła sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
61 - 753 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Piaskowa 3/4
_ulica_ _numer_
+48 61 221 13 22 +48 15 649 80 22
_telefon_ _fax_
biuro@phiwierzytelnosci.pl www.phiwierzytelnosci.pl
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-08 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Tytul Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 61 - 753
Miasto Wrocław
Ulica Piaskowa
Nr 3/4
Tel. +48 61 221 13 22
Fax +48 15 649 80 22
e-mail biuro@phiwierzytelnosci.pl
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2019-01-08
Rok biezacy 2019
Numer 1
adres www www.phiwierzytelnosci.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.