Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umów cesji wierzytelności pożyczkowych PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. (PL71MDA00018)

17-01-2019 14:30:05 | Bieżący | ESPI | 2/2019
oRB_ASO: Zawarcie umów cesji wierzytelności pożyczkowych

PAP
Data: 2019-01-17

Firma: PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-17
Skrócona nazwa emitenta
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Temat
Zawarcie umów cesji wierzytelności pożyczkowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu _dalej: "Emitent", "Spółka_ informuje, iż w dniu 16 stycznia 2019 r. Spółka zawarła z Polski Holding Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu _podmiotem dominującym nad Emitentem, dalej: "Cedent"_ 10 umów dotyczących cesji wierzytelności w postaci zabezpieczonych hipotecznie pożyczek udzielonych przez ten podmiot 9 różnym pożyczkobiorcom.

Łączna cena nabycia ww. wierzytelności oraz łączna kwota należności głównych objętych umowami cesji wynosi 2,15 mln zł _słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych_, w tym 4 z nich, na kwoty 0,89 mln zł, 0,40 mln zł, 0,23 mln zł oraz 0,16 mln zł, samodzielnie spełniają kryterium istotności zdefiniowane jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym.

Pożyczki udzielone zostały przez Cedenta na okres 9-12 miesięcy na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, natomiast termin ich całkowitej spłaty przypada na okres od czerwca do października 2019 r. Wraz z zawarciem umów cesji Emitent nabył prawo do wszelkich należności ubocznych związanych z pożyczkami. Pożyczki objęte umowami cesji udzielone zostały przez Cedenta na warunkach rynkowych, charakterystycznych dla tego typu umów. Każda z umów zabezpieczona jest na pierwszym miejscu na hipotece nieruchomości oraz każdy z pożyczkobiorców złożył notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż zawarcie powyższych umów stanowi wyraz realizacji strategii Spółki w zakresie działalności pożyczkowej, która będzie kontynuowana poprzez udzielanie bezpośrednio przez Spółkę pożyczek o podobnym charakterze.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji ze względu na istotną wartość pożyczek objętych umowami cesji oraz znaczący wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
61 - 753 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Piaskowa 3/4
_ulica_ _numer_
+48 61 221 13 22 +48 15 649 80 22
_telefon_ _fax_
biuro@phiwierzytelnosci.pl www.phiwierzytelnosci.pl
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-17 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Tytul Zawarcie umów cesji wierzytelności pożyczkowych
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 61 - 753
Miasto Poznań
Ulica Piaskowa
Nr 3/4
Tel. +48 61 221 13 22
Fax +48 15 649 80 22
e-mail biuro@phiwierzytelnosci.pl
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2019-01-17
Rok biezacy 2019
Numer 2
adres www www.phiwierzytelnosci.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.