Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja zmian w Statucie Spółki PHI WIERZYTELNOŚCI Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

24-01-2019 15:56:42 | Bieżący | EBI | 1/2019
Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do informacji zawartych w treści raportu bieżącego EBI nr 18/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. dotyczącego rejestracji zmian w Statucie Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu 24 stycznia 2019 r. powziął informację o uzupełnieniu wpisu w rejestrze przedsiębiorców Spółki w zakresie ujawnienia zmiany § 22 ust. 1 Statutu Spółki. Przedmiotowa zmiana została terminowo i poprawnie zgłoszona, natomiast przez oczywistą omyłkę nie została ujawniona wraz z pozostałymi zmianami Statutu Spółki, wynikającymi z Uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 24 września 2018 r. („Uchwała nr 4 NWZ z dn. 24.09.2018 r.”).

W związku z powyższym Zarząd Emitenta, w załączeniu do niniejszego raportu, przedstawia ujednolicony tekst Statutu Spółki, uwzględniający wszystkie poprawnie zarejestrowane przez Sąd i ujawnione zmiany Statutu Spółki wynikające z Uchwały nr 4 NWZ z dn. 24.09.2018 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jakub Suchanek - Prezes Zarządu


Załączniki:

PHI_Wierzytelności_statut_spolki_20190123