Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie raportu dotyczącego braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach APANET S.A. (PLAPANT00017)

04-02-2019 15:18:00 | Bieżący | ESPI | 3/2019
oRB_ASO: Uzupełnienie raportu dotyczącego braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach

PAP
Data: 2019-02-04

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-04
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu dotyczącego braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W uzupełnieniu raportu bieżącego ESPI nr 2/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. dotyczącego braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ informuje co następuje:

W odpowiedzi na skierowane do Apanet Green System sp. z o.o. _"Spółka zależna"_ wezwanie do zapłaty kwoty 50.000,00 zł _słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych_ tytułem zwrotu pożyczki Emitent otrzymał odpowiedź od Pana Andrzeja Lisa, który zwrócił się o przesłanie w terminie 7 dni oryginału lub kopii umowy pożyczki z dnia 27 października 2014 r. wraz z wszelkimi ewentualnymi aneksami podpisanymi przez obie strony, celem weryfikacji zasadności skierowanego wezwania do zapłaty oraz wysokości odsetek umownych, po których otrzymaniu ustosunkuje się merytorycznie do wezwania do zapłaty, które na ten moment traktuje jako próbę bezpodstawnego wzbogacenia się kosztem spółki Apanet Green System sp. z o.o.

W odpowiedzi na wyżej opisaną korespondencję Pana Andrzeja Lisa, Zarząd Emitenta wskazał, że według jego wiedzy Pan Andrzej Lis dysponuje oryginałem umowy pożyczki z dnia 27 października 2014 r. oraz "porozumienia" podpisanego w dniu 20 września 2017 r. "ustalającego" termin spłaty pożyczek udzielonych Apanet Green System sp. z o.o. przez APANET S.A. do dnia 31 grudnia 2018 r., który to termin upłynął bezskutecznie. Niezależnie od powyższego Zarząd Emitenta wskazał, że okoliczność udzielenia pożyczek przez APANET S.A. na rzecz Apanet Green System sp. z o.o. oraz jej częściowej spłaty wynika również z historii rachunków bankowych obu w/w spółek oraz zapisów księgowych _również w okresie do 11 sierpnia 2017 r., kiedy Pan Andrzej Lis pełnił funkcję Prezesa Zarządu obu spółek_. Zarząd Emitenta wskazał, że brak spłaty pożyczki na rzecz APANET S.A. nawet pomimo upływu "ustalonego" przez Pana Andrzeja Lisa terminu oraz treść jego pisma, w szczególności fragment o "próbie bezpodstawnego wzbogacenia kosztem spółki Apanet Green System sp. z o.o." Zarząd Emitenta traktuje jako potwierdzenie przywłaszczenia mienia APANET S.A.

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 1 lutego 2019 r. powziął informację o wpływie w dniu 30 stycznia 2019 r. na rachunek bankowy Emitenta przelewu pieniężnego od Apanet Green System sp. z o.o. w wysokości 5.000,00 zł _słownie: pięć tysięcy złotych_ zatytułowanego "zwrot części pożyczki".

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że w odpowiedzi na skierowane do Apanet Green System sp. z o.o. wezwanie do zapłaty kwoty 851.322,70 zł _słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy_ tytułem zapłaty należności APANET S.A. wynikających z umowy o współpracy z dnia 5 stycznia 2015 r. Emitent otrzymał odpowiedź od Pana Andrzeja Lisa, który oświadczył, że wskazane w wezwaniu należności nie mają odzwierciedlenia w dokumentach księgowych spółki APANET Green System sp. z o.o. oraz wskazał, że jeżeli w ocenie Zarządu Emitenta została świadczona jakakolwiek usługa na rzecz spółki Apanet Green System sp. z o.o. to winna zostać wystawiona fakturą VAT, a następnie doręczona spółce zależnej. Dalej Pan Andrzej Lis oświadczył, że w związku z brakiem doręczenia dokumentu potwierdzającego zaistniałą transakcję nie ma on możliwości merytorycznego ustosunkowania się do wezwania do zapłaty i traktuje jako próbę bezpodstawnego wzbogacenia kosztem spółki Apanet Green System sp. z o.o.

W odpowiedzi na wyżej opisaną korespondencję Pana Andrzeja Lisa Zarząd Emitenta wskazał, że nie ma wiedzy dlaczego pełniąc obowiązki Prezesa Zarządu APANET S.A. do dnia 11 sierpnia 2017 r. Pan Andrzej Lis zaniechał wystawiania faktur VAT na spółkę Apanet Green System sp. z o.o. na wynagrodzenie wynikające z umowy o współpracy z dnia 5 stycznia 2015 r., pozbawiając tym spółkę APANET S.A. przychodu zapewniającego pokrycie kosztów jej funkcjonowania. Z informacji uzyskanych od byłego Prezesa Zarządu Piotra Leszczyńskiego wynika, że wbrew twierdzeniom Pana Andrzeja Lisa sposób wykonywania umowy o współpracy z dnia 5 stycznia 2015 r. nie zmienił się po 1 stycznia 2016 r. do czasu zaprzestania pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu APANET S.A. Ponadto, z dokumentów którymi dysponuje Emitent wynika, że podpisując w imieniu obu spółek "porozumienie" w dniu 20 września 2017 r. dopiero w tym dniu Pan Andrzej Lis usiłował rozwiązać umowę o współpracy z dnia 5 stycznia 2015 r. _co znaczy, że przynajmniej do tego dnia niewątpliwie umowa ta obowiązywała_. Zarząd Emitenta wskazał, że w okresie ponownego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu APANET S.A. przez Pana Piotra Leszczyńskiego _od dnia 11 sierpnia 2017 r._ Emitent wystawił fakturę VAT na Spółkę zależną na kwotę 100.000 _słownie: sto tysięcy złotych_ zł netto _plus VAT_, która jednak nie została dotychczas zapłacona przez Spółkę zależną zarządzaną przez Pana Andrzeja Lisa _faktycznie od dnia 11 sierpnia 2017 r._, pomimo dysponowania przez spółkę środkami finansowymi, które jednak były transferowane na rachunek bankowy Pana Andrzeja Lisa oraz rachunki bankowe współdziałających z nim osób.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że w odpowiedzi na skierowane do Pana Andrzeja Lisa _pisemnie oraz skan drogą elektroniczną_ wezwanie do zapłaty na rzecz Spółki zależnej kwoty 450.000 zł _słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych_ wraz z odsetkami za opóźnienie tytułem zapłaty należności Spółki zależnej wynikającej z pobrania w okresie od stycznia 2017 r. do września 2017 r. przez Pana Andrzeja Lisa ze środków Spółki zależnej kwoty w łącznej wysokości 450.000 _słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych_ zł netto, Pan Andrzej Lis zwrócił się o przesłanie oryginału wezwania, a po otrzymaniu informacji o nr przesyłki kurierskiej, którą oryginał wezwania został do niego wysłany _i doręczony wg informacji firmy kurierskiej w dniu 7 stycznia 2019 r._ do dnia opublikowania niniejszego komunikatu Zarząd Emitenta nie otrzymał odpowiedzi na wyżej opisane wezwanie do zapłaty, ani informacji, czy żądana kwota została przez Pana Andrzeja Lisa zapłacona na rachunek bankowy Spółki zależnej.

Zarząd Emitenta informuje, że pismem z dnia 18 stycznia 2019 r. wezwał Spółkę zależną do zapłaty kwoty 251.655,48 zł _słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści osiem groszy_ wraz z odsetkami za opóźnienie w zapłacie za okres od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma na rachunek bankowy APANET S.A., tytułem zapłaty należności APANET S.A. wynikającej z § 15 ust. 2 umowy spółki Apanet Green System sp. z o.o. za 2017 rok obliczonej przy założeniu, że APANET S.A. posiada nie mniej niż 90% udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej. Zarząd Emitenta wskazał, że okoliczność, iż w wyniku zmian umowy spółki dokonanych w dniu 10.08.2017 r. Zarządowi APANET S.A. nie udało się doprowadzić do skutecznego odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki zależnej za 2017 rok nie wstrzymuje wymagalności należności Emitenta wynikających z § 15 ust. 2 umowy Spółki zależnej wobec jednoznacznego sformułowania postanowienia § 15 ust. 2 umowy spółki oraz niepodjęcia przez Zgromadzenie Wspólników o odmiennym podziale zysku, niż określony § 15 ust. 2 umowy Spółki zależnej. Do dnia opublikowania niniejszego komunikatu Zarząd Emitenta nie otrzymał odpowiedzi na wyżej opisane wezwanie do zapłaty.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APANET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APANET S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
51-416 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kwidzyńska 4/11
_ulica_ _numer_
+48 608 511 162
_telefon_ _fax_
kontakt@apanetsa.pl www.apanetsa.pl/pl
_e-mail_ _www_
8971780588 021806445
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-04 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APANET S.A.
Tytul Uzupełnienie raportu dotyczącego braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach
Sektor Informatyka (inf)
Kod 51-416
Miasto Wrocław
Ulica Kwidzyńska
Nr 4/11
Tel. +48 608 511 162
Fax
e-mail kontakt@apanetsa.pl
NIP 8971780588
REGON 021806445
Data sporzadzenia 2019-02-04
Rok biezacy 2019
Numer 3
adres www www.apanetsa.pl/pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.