Raporty Spółek ESPI/EBI

Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Pana Piotra Leszczyńskiego przeciwko Panu Andrzejowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji APANET S.A. (PLAPANT00017)

13-02-2019 09:12:35 | Bieżący | ESPI | 7/2019
oRB_ASO: Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Pana Piotra Leszczyńskiego przeciwko Panu Andrzejowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji

PAP
Data: 2019-02-13

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-13
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Pana Piotra Leszczyńskiego przeciwko Panu Andrzejowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 12 lutego 2019 r. powziął informację, że postanowieniem z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie X GCo 14/19 w sprawie z wniosku Pana Piotra Leszczyńskiego przeciwko Andrzejowi Lisowi i Emitentowi o udzielenie zabezpieczenia Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy:
1_ zabezpieczył roszczenie uprawnionego Piotra Leszczyńskiego o ustalenie, że obowiązany Andrzej Lis nie może wykonywać prawa głosu z 140.000 akcji APANET S.A. we Wrocławiu nabytych na podstawie umowy cywilnoprawnej z dnia 29 czerwca 2018 r., o których nabyciu zawiadomił pismem z dnia 30 czerwca 2018 r. poprzez ustanowienie na czas trwania postępowania zakazu wykonywania przez obowiązanego Andrzeja Lisa prawa głosu z 140.000 akcji APANET S.A. we Wrocławiu nabytych na podstawie umowy cywilnoprawnej z dnia 29 czerwca 2018 r., o których nabyciu zawiadomił pismem z dnia 30 czerwca 2018 r.
2_ oddalił wniosek wobec Emitenta;
3_ wyznaczył uprawnionemu termin dwóch tygodni na wniesienie przeciwko obowiązanemu pozwu o ustalenie, pod rygorem upadku zabezpieczenia.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd Okręgowy wskazał, że uprawdopodobnione okoliczności faktyczne wskazują, że na skutek nabycia w dniu 29 czerwca 2018 r. przez Pana Andrzeja Lisa 140.000 akcji APANET S.A. ziściły się przesłanki, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Uprawdopodobnione zostało również istnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia tym, że porządkiem obrad zwołanego na dzień 22 lutego 2019 r. NWZA spółki ma zostać objęta m.in. uchwała w przedmiocie odpowiedzialności Andrzeja Lisa wobec spółki za działania podejmowane przez niego w okresie sprawowania funkcji prezesa zarządu. Uzasadniona jest obawa, że obowiązany może mieć wpływ na wynik głosowania wykonując bezprawnie prawo głosu z akcji i uniemożliwiając podjęcie uchwały. Jednocześnie Sąd uznał, że brak jest podstaw do uznania, że uprawnionemu przysługuje roszczenie przeciwko Emitentowi, gdyż w wypadku przedmiotowej sprawy legitymowanym biernie jest wyłącznie akcjonariusz, którego uprawnienie do wykonywania prawa głosu ma być przedmiotem sporu, legitymowanym biernie nie jest natomiast spółka, o której akcje chodzi.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APANET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APANET S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
51-416 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kwidzyńska 4/11
_ulica_ _numer_
+48 608 511 162
_telefon_ _fax_
kontakt@apanetsa.pl www.apanetsa.pl/pl
_e-mail_ _www_
8971780588 021806445
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-13 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APANET S.A.
Tytul Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Pana Piotra Leszczyńskiego przeciwko Panu Andrzejowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji
Sektor Informatyka (inf)
Kod 51-416
Miasto Wrocław
Ulica Kwidzyńska
Nr 4/11
Tel. +48 608 511 162
Fax
e-mail kontakt@apanetsa.pl
NIP 8971780588
REGON 021806445
Data sporzadzenia 2019-02-13
Rok biezacy 2019
Numer 7
adres www www.apanetsa.pl/pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.