Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Termo2Power S.A. w drodze emisji akcji serii B. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

08-03-2019 17:34:47 | Bieżący | EBI | 4/2019
Zarząd Termo2Power S.A („Spółka", „Emitent") informuje o powzięciu w dniu 08 marca 2019 r. informacji o dokonaniu w dniu 27 lutego 2019 r. wpisu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.280.850,00 zł. Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 12.808.500 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.
O objęciu akcji i podwyższeniu kapitału zakładowego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. Podwyższenie kapitału zakładowego będące przedmiotem ujawnienia w KRS nastąpiło w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Termo2Power S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r.
Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.280.850,00 zł i dzieli się na:
a) 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr każda akcja,
b) 12.808.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr każda akcja,
Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 32.808.500 głosów.

Zgodnie z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Termo2Power S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz na podstawie § 15d Regulaminu ASO Emitent złoży wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu (NewConnect) akcji nowej emisji (serii B) nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia podwyższenia kapitału w wyniku emisji tych akcji.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu