Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki Termo2Power S.A. i zwiększeniu stanu posiadania akcji powyżej 5%. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

11-03-2019 20:42:29 | Bieżący | ESPI | 8/2019
oRB_ASO: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki Termo2Power S.A. i zwiększeniu stanu posiadania akcji powyżej 5%.

PAP
Data: 2019-03-11

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-11
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki Termo2Power S.A. i zwiększeniu stanu posiadania akcji powyżej 5%.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Termo2Power S.A. _dalej Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu 11 marca 2019 roku otrzymał od Pana Radosława Bartoszewskiego _Akcjonariusz_ zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informujące o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce
Z otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia wynika, że:
- w dniu 28 grudnia 2018 roku Akcjonariusz nabył w trybie oferty prywatnej, w drodze umowy poza systemem obrotu 2 000 000 szt. Akcji Serii B Spółki, które stanowią 6,10% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 2 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 6,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po rejestracji w dniu 27 lutego 2019 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Termo2Power S.A.
- w wyniku powyższej transakcji Akcjonariusz zwiększył stan dotychczas posiadanego udziału ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- przed wyżej wymienioną transakcją Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 32 szt. Akcji Serii A Spółki, stanowiące 0,00016% kapitału zakładowego Emitenta przed rejestracją w dniu 27 lutego 2019 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Termo2Power S.A. w drodze emisji akcji serii B i uprawniających do 32 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,00016% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przed rejestracją w dniu 27 lutego 2019 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Termo2Power S.A.,
- po transakcji w trybie oferty prywatnej, w drodze umowy poza systemem obrotu w dniu 28.12.2018 roku, Akcjonariusz posiadał 2.000.000 szt. akcji serii B oraz 32 szt. akcji serii A Spółki, które łącznie stanowią 6,10% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 2.000.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 6,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, po rejestracji w dniu 27 lutego 2019 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Termo2Power S.A.
Zgodnie z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Termo2Power S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz na podstawie § 15d Regulaminu ASO Emitent złoży wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu _NewConnect_ akcji nowej emisji _serii B_ nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia podwyższenia kapitału w wyniku emisji tych akcji.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-11 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki Termo2Power S.A. i zwiększeniu stanu posiadania akcji powyżej 5%.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2019-03-11
Rok biezacy 2019
Numer 8
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.