Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. wraz z projektami uchwał. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

12-03-2019 19:36:53 | Bieżący | EBI | 6/2019
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584452, działając na podstawie art. 398, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (Walne Zgromadzenie) Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 09 kwietnia 2019 roku na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jakub Szymczak, Miron Jakubiak, Paweł Czajka, Katarzyna Nowak, Joanna Kurek, Patrycja Konończuk, Wanda Wojewoda, Joanna Zubala i Sebastian Chaber spółka cywilna przy ul. Podwale 13/15 (00-252 Warszawa)

Treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

01_Ogłoszenie o NWZA T2P_12.03.2019

02_Projekty_uchwał_NWZA_T2P_12.03.2019

03_T2P_pelnomocnictwo_NWZA_12.03.2019

04_T2P_wzor_wniosku_o_zmiany_w_porzadku_obrad_NWZA_12.03.2019

05_T2P_wzor_zgloszenia_projektu_uchwaly_do_porzadku_NWZA_12.03.2019