Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umów pożyczek z podmiotem dominującym nad Emitentem PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. (PL71MDA00018)

28-03-2019 13:54:59 | Bieżący | ESPI | 8/2019
oRB_ASO: Zawarcie umów pożyczek z podmiotem dominującym nad Emitentem

PAP
Data: 2019-03-28

Firma: PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-28
Skrócona nazwa emitenta
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Temat
Zawarcie umów pożyczek z podmiotem dominującym nad Emitentem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Emitent", "Spółka"_ niniejszym informuje, iż w okresie od początku stycznia do końca marca 2019 r. pomiędzy Emitentem a Polski Holding Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Pożyczkodawca"_, zawarte zostały trzy umowy pożyczki, udzielone na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Łączna kwota udzielonych Emitentowi pożyczek wynosi 910 000,00 zł _słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy złotych 00/100_. Pożyczkodawca na dzień przekazania niniejszego raportu jest podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta oraz jednocześnie podmiotem zależnym od Pana Jakuba Suchanka, Prezesa Zarządu Emitenta. Umowy zawarte zostały w dniach: 2 stycznia 2019 r. _"Pożyczka 1"_, 12 marca 2019 r. _"Pożyczka 2"_ oraz 27 marca 2019 r. _"Pożyczka 3"_. Są to kolejne pożyczki udzielone Emitentowi przez podmiot dominujący, o wcześniejszej Spółka informowała w treści raportu bieżącego ESPI nr 16/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Pożyczka 1 udzielona została w kwocie 300 000,00 zł _słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100_. Oprocentowanie wynikające z Umowy pożyczki zostało określone na 12 % _słownie: dwanaście procent_ brutto w skali roku. Emitent zobowiązał się do zwrotu pożyczki w terminie do dnia 02.10.2019 r., co nastąpi w formie jednorazowej spłaty całkowitej jej wartości wraz z przysługującymi Pożyczkodawcy odsetkami. Umowa Pożyczki 1 nie przewiduje szczególnych form zabezpieczenia spłaty.

Pożyczka 2 udzielona została w kwocie 500 000,00 zł _słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100_. Oprocentowanie Pożyczki 2 zostało określone na 12 % _słownie: dwanaście procent_ brutto w skali roku. Emitent zobowiązał się do zwrotu pożyczki w terminie do dnia 12.12.2019 r., co nastąpi w formie jednorazowej spłaty całkowitej jej wartości wraz z przysługującymi Pożyczkodawcy odsetkami. Umowa Pożyczki 2 nie przewiduje szczególnych form zabezpieczenia spłaty.

Pożyczka 3 udzielona została w kwocie 110 000,00 zł _słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100_. Oprocentowanie Pożyczki 3 zostało określone na 12 % _słownie: dwanaście procent_ brutto w skali roku. Emitent zobowiązał się do zwrotu pożyczki w terminie do dnia 27.12.2019 r., co nastąpi w formie jednorazowej spłaty całkowitej jej wartości wraz z przysługującymi Pożyczkodawcy odsetkami. Umowa Pożyczki 3 nie przewiduje szczególnych form zabezpieczenia spłaty.

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż w wyniku nieumyślnego przeoczenia niedochowany został niezwłoczny terminu przekazania informacji poufnej w odniesieniu do zawarcia umowy w sprawie Pożyczki 1 oraz umowy w sprawie Pożyczki 2. Zarząd Emitenta zidentyfikował ten fakt w momencie zawarcia umowy Pożyczki 3 i niezwłocznie przystąpił do ujawnienia informacji o pozostałych pożyczkach.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na fakt, iż są to kolejne pożyczki udzielone Emitentowi przez podmiot dominujący, a łączna kwota pożyczek przekracza kryterium istotności zdefiniowane jako 20% wartości kapitałów własnych Spółki wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Przedmiotowa informacja potencjalnie może mieć również znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych na rynku NewConnect.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
61 - 753 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Piaskowa 3/4
_ulica_ _numer_
+48 61 221 13 22 +48 15 649 80 22
_telefon_ _fax_
biuro@phiwierzytelnosci.pl www.phiwierzytelnosci.pl
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-28 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Tytul Zawarcie umów pożyczek z podmiotem dominującym nad Emitentem
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 61 - 753
Miasto Poznań
Ulica Piaskowa
Nr 3/4
Tel. +48 61 221 13 22
Fax +48 15 649 80 22
e-mail biuro@phiwierzytelnosci.pl
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2019-03-28
Rok biezacy 2019
Numer 8
adres www www.phiwierzytelnosci.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.