Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C i E do alternatywnego systemu obrotu Dywilan Spółka Akcyjna (PLDWLAN00014)

13-01-2011 09:07:17 | Bieżący | EBI | 1/2011
Zarząd Dywilan SA z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 12 stycznia 2011 roku Spółka otrzymała uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW") nr 50/2011 z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C i E Spółki, na mocy której Zarząd GPW postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:
1) 2.288.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
2) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Jakubiak - Prezes Zarządu