Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy przedwstępnej cesji wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A. PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. (PL71MDA00018)

29-03-2019 17:38:49 | Bieżący | ESPI | 9/2019
oRB_ASO: Zawarcie umowy przedwstępnej cesji wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.

PAP
Data: 2019-03-29

Firma: PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-29
Skrócona nazwa emitenta
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Temat
Zawarcie umowy przedwstępnej cesji wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w wykonaniu umowy ramowej zawartej w dniu 7 grudnia 2018 r. pomiędzy Emitentem a Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 29 marca 2019 r. zawarta została umowa przedwstępna cesji wierzytelności odszkodowawczych o łącznej szacunkowej wartości na poziomie ok. 1,00 mln zł _słownie: jeden milion złotych_. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta w terminie do 16.04.2019 r. Aktywa będące przedmiotem umowy stanowią wybrane wierzytelności przyszłe stanowiące wynagrodzenie partnera ze spraw odszkodowawczych pozyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W zależności od aktualnych uwarunkowań, strony będą stosować dotychczasowy model zakładający natychmiastową cesję wierzytelności odszkodowawczych, bądź też zawierać umowy przedwstępne takie jak umowa objęta niniejszym raportem bieżącym, co dodatkowo ma korzystnie wpływać na elastyczność współpracy w ramach opracowanego modelu quasi-sekurytyzacyjnego.

O zawarciu umowy ramowej o współpracy w powyższym zakresie Zarząd Emitenta informował w treści raportów bieżących ESPI nr 13/2018 oraz 14/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. Zarząd Emitenta będzie stale monitorować efekty nawiązanej współpracy i na tej podstawie podejmować stosowne kroki w celu wykorzystania jej potencjału do dynamizacji osiąganych wyników finansowych Spółki, w tym wzrostu osiąganych przychodów oraz zwiększenia rentowności.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartości zawartych umów oraz ze względu na fakt, iż mogą mieć one znaczący wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
61 - 753 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Piaskowa 3/4
_ulica_ _numer_
+48 61 221 13 22 +48 15 649 80 22
_telefon_ _fax_
biuro@phiwierzytelnosci.pl www.phiwierzytelnosci.pl
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-29 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Tytul Zawarcie umowy przedwstępnej cesji wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 61 - 753
Miasto Poznań
Ulica Piaskowa
Nr 3/4
Tel. +48 61 221 13 22
Fax +48 15 649 80 22
e-mail biuro@phiwierzytelnosci.pl
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2019-03-29
Rok biezacy 2019
Numer 9
adres www www.phiwierzytelnosci.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.