Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie raportu dotyczącego braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach APANET S.A. (PLAPANT00017)

10-05-2019 21:20:59 | Bieżący | ESPI | 27/2019
oRB_ASO: Uzupełnienie raportu dotyczącego braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach

PAP
Data: 2019-05-10

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-10
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu dotyczącego braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W uzupełnieniu raportów bieżących nr 2/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r., 3/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. oraz 24/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. dotyczących braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 10 maja 2019 r. powziął wiedzę, że w wyniku ustaleń pomiędzy Apanet Green System sp. z o.o. _"Spółka zależna"_ i podmiotem zajmującym się windykacją należności, na rzecz którego Emitent scedował wierzytelności przysługujące mu z tytułu pożyczek udzielonych Spółce zależnej, doszło do spłaty na rzecz tego podmiotu kwoty 77.723,90 zł tytułem częściowej spłaty wierzytelności, która to kwota stanowi ok. 49% scedowanej należności głównej. W konsekwencji zmniejszeniu uległo ryzyko wystąpienia przez podmiot zajmujący się odzyskiwaniem należności z roszczeniem zwrotnym wobec Emitenta o zwrot ceny sprzedaży wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi.

Zarząd Emitenta wyraża zadowolenie i uznaje powyższą częściową spłatę wierzytelności za ważny krok w kierunku stabilizacji w Grupie Kapitałowej APANET. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Spółka zależna pozostaje w zwłoce w zapłacie na rzecz Emitenta odsetek od pożyczek udzielonych jej przez Emitenta _w zakresie, w którym pozostają należne Emitentowi_, bezskuteczne również pozostają wezwania do zapłaty przez Spółkę zależną na rzecz Emitenta pozostałych wierzytelności opisanych w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APANET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APANET S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
51-416 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kwidzyńska 4/11
_ulica_ _numer_
+48 608 511 162
_telefon_ _fax_
kontakt@apanetsa.pl www.apanetsa.pl/pl
_e-mail_ _www_
8971780588 021806445
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-10 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APANET S.A.
Tytul Uzupełnienie raportu dotyczącego braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach
Sektor Informatyka (inf)
Kod 51-416
Miasto Wrocław
Ulica Kwidzyńska
Nr 4/11
Tel. +48 608 511 162
Fax
e-mail kontakt@apanetsa.pl
NIP 8971780588
REGON 021806445
Data sporzadzenia 2019-05-10
Rok biezacy 2019
Numer 27
adres www www.apanetsa.pl/pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.