Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie wniosku o wycofanie ( wykluczenie ) akcji Calesco S.A. z ASO na rynku NewConnect oganizowanym przez GPW w Warszawie oraz wniosku o wycofanie akcji Emitenta z KDPW. CALESCO S.A. (PLCLESC00019)

24-05-2019 15:11:14 | Bieżący | ESPI | 15/2019
oRB_ASO: Złożenie wniosku o wycofanie ( wykluczenie ) akcji Calesco S.A. z ASO na rynku NewConnect oganizowanym przez GPW w Warszawie oraz wniosku o wycofanie akcji Emitenta z KDPW.

PAP
Data: 2019-05-24

Firma: CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-24
Skrócona nazwa emitenta
CALESCO S.A.
Temat
Złożenie wniosku o wycofanie _ wykluczenie _ akcji Calesco S.A. z ASO na rynku NewConnect oganizowanym przez GPW w Warszawie oraz wniosku o wycofanie akcji Emitenta z KDPW.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Calesco S.A. _Spółka, Emitent_ informuje, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego _KNF_ nr DSP- WNA.456.41.2018 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu _zniesienie dematerializacji akcji_, na mocy której z dniem 4 czerwca 2019 r. Spółka nie będzie podlegać obowiązkom wynikającym z Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.. Spółka wystąpiła w dniu 23 maja 2019 r do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wnioskiem o wycofanie _wykluczenie_ akcji Emitenta z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku New Connect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 4 czerwca 2019 r.

Ponadto, w dniu 24 maja 2019 r. Spółka wystąpiła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z wnioskiem o wycofanie akcji Emitenta z depozytu wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji i zamknięcie prowadzonych dla nich kont ewidencyjnych.

Jednocześnie spółka Calesco S.A. oświadczyła Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2019 r ,że nie będzie korzystać z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w odniesieniu do decyzji j.w.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta CALESCO S.A.
Tytul Złożenie wniosku o wycofanie ( wykluczenie ) akcji Calesco S.A. z ASO na rynku NewConnect oganizowanym przez GPW w Warszawie oraz wniosku o wycofanie akcji Emitenta z KDPW.
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 70-850
Miasto Szczecin
Ulica Tczewska
Nr 32
Tel. (91) 469 08 75
Fax (91) 471 21 15
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2019-05-24
Rok biezacy 2019
Numer 15
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.