Raporty Spółek ESPI/EBI

Cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu założeń umowy przedwstępnej zawartej z Auxilia S.A. PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. (PL71MDA00018)

24-05-2019 16:22:54 | Bieżący | ESPI | 16/2019
oRB_ASO: Cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu założeń umowy przedwstępnej zawartej z Auxilia S.A.

PAP
Data: 2019-05-24

Firma: PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-24
Skrócona nazwa emitenta
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Temat
Cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu założeń umowy przedwstępnej zawartej z Auxilia S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 24 maja 2019 r. pomiędzy Emitentem a Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu zawarte zostały umowy cesji wierzytelności odszkodowawczych o łącznej szacunkowej wartości na poziomie ok. 0,75 mln zł _słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych_. Zawarcie powyższych umów stanowi wykonanie założeń zawartej pomiędzy Emitentem a Auxilia S.A. umowy przedwstępnej, o której Spółka informowała w treści raportu bieżącego ESPI 13/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Aktywa będące przedmiotem umów stanowią wybrane wierzytelności przyszłe stanowiące wynagrodzenie partnera ze spraw odszkodowawczych pozyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Cesja wierzytelności stanowi kolejny wyraz założeń umowy ramowej zawartej pomiędzy stronami w dniu 7 grudnia 2018 r. O zawarciu umowy ramowej o współpracy w powyższym zakresie Zarząd Emitenta informował w treści raportów bieżących ESPI nr 13/2018 oraz 14/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. Zarząd Emitenta stale monitoruje efekty nawiązanej współpracy i na tej podstawie podejmuje stosowne kroki w celu wykorzystania jej potencjału do dynamizacji osiąganych wyników finansowych Spółki, w tym wzrostu osiąganych przychodów oraz zwiększenia rentowności.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartości zawartych umów oraz ze względu na fakt, iż mogą mieć one znaczący wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PHI WIERZYTELNOŚCI S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
61 - 753 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Piaskowa 3/4
_ulica_ _numer_
+48 61 221 13 22 +48 15 649 80 22
_telefon_ _fax_
biuro@phiwierzytelnosci.pl www.phiwierzytelnosci.pl
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-24 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.
Tytul Cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu założeń umowy przedwstępnej zawartej z Auxilia S.A.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 61 - 753
Miasto Poznań
Ulica Piaskowa
Nr 3/4
Tel. +48 61 221 13 22
Fax +48 15 649 80 22
e-mail biuro@phiwierzytelnosci.pl
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2019-05-24
Rok biezacy 2019
Numer 16
adres www www.phiwierzytelnosci.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.