Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Moonlit S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r. Moonlit Spółka Akcyjna (PLMNLIT00014)

27-06-2019 15:17:57 | Bieżący | EBI | 2/2019
Zarząd Moonlit S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 14 w przedmiocie zmiany Statutu Emitenta poprzez nadanie nowego brzmienia § 6 ust. 3 Statutu (sprostowanie tj. zamiana "subskrypcji prywatnej" na "subskrypcję otwartą").

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7-9 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Maciej Siwek - Wiceprezes Zarządu
  • Michał Gardeła - Prezes Zarządu


Załączniki:

Uchwały.pdf